Eğitim Kurumları İşletmeciliği (Türkçe)

Neden İbn Haldun'da Eğitim Kurumları İşletmeciliği?

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans programının amacı zengin bir bilgi birikimi ve liderlik becerileriyle donatılmış mezunlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda misyonumuz eğitim kurumlarının güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilen, eksik ve hatalı yönlerini iyileştirmeyi hedefleyen ve bütün öğrencileri kapsayacak etkili ve yenilikçi eğitim sistemleri geliştirebilen liderler yetiştirmektir.

Programımız teoriyi pratikle birleştiren heyecan verici bir öğrenme deneyimi sunmaktadır ve dörtlü bir döngüsel sisteme dayanmaktadır: Bilgi, araştırma, teori ve pratik. Aynı zamanda öğrencilere okullarda, üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında değişime, insanlara ve öğrenmeye öncülük eden becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca aday öğrencilerimize, alanında seçkin uzmanlarla tanışma ve eğitim kurumları işletmeciliğinde karşılaşılan çeşitli problemlerin çözümünde onların bilgi birikiminden yararlanma fırsatı sunulmaktadır.

Program Hakkında

Anabilim Dalı Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi. Munirah Mohammed Alaboudi

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı sunduğu güçlü teori-araştırma-uygulama kombinasyonuyla kendisini toplumda pozitif değişimler yaratmaya ve mevcut eğitim problemlerini çözmeye adamıştır. Programımız hem öğrencilerimizin sahadaki uzmanlarla tanışmasına hem de onlarla birlikte çalışmasına imkân verecek staj ve mentörlük çalışmalarıyla donatılmıştır.

Sunduğumuz programın işleyişini genel olarak şöyle tarif edebiliriz:

  • İki yıl süreli, tezli ya da tezsiz, öğretim dili İngilizce ya da Türkçe olan programlar
    • İlk yıl gerekli derslerin tamamlanmasına, ikinci yılsa orijinal çalışmalara ve stajlara dayanan tez ya da proje hazırlıklarına ayrılmıştır.
  • Stajlar okul, danışma ve eğitim merkezleri gibi devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde düzenlenmektedir.
  • Geniş bir uluslararası öğrenci portföyü ile çok dilli ve çok kültürlü bir eğitim ortamı sunmaktayız.
Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Ders Planı
I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EDU 501 Araştırma Yöntemleri ve Eğitim Yönetimi Uygulamaları 3 0 3 8
EDU 514 Eğitimde Değişim Yönetimi 3 0 3 8
EDU … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
EDU … Program Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EDU 500 Seminar 3 0 0 5
EDU 502 Eğitim Politikaları 3 0 3 8
EDU 504E Human Relations in Management 3 0 3 8
EDU …E Zorunlu Grup II Dersi 3 2 4 8
EDU … Program Seçmeli / Genel Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 13 37
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EDU 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EDU 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 25 129
ZORUNLU DERSLER GRUP I
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EDU 500 Seminar 3 0 0 5
EDU 501 Araştırma Yöntemleri ve Eğitim Yönetimi Uygulamaları 3 0 3 8
EDU 502 Eğitim Politikaları 3 0 3 8
EDU 504E Human Relations in Management 3 0 3 8
EDU 514 Eğitimde Değişim Yönetimi 3 0 3 8
ZORUNLU DERSLER GRUP II
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EDU 524E Build Your Dream School 3 2 4 8
EDU 540E Build Your Dream University 3 2 4 8
ORTAK SEÇMELİLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EDU 510 Örgüt Teorisi ve Öğrenen Organizasyonlar 3 0 3 8
EDU 511 Veriye Dayalı Yönetim 3 0 3 8
EDU 512 Örgütsel Davranış 3 0 3 8
EDU 513 Yetenek Yönetimi 3 0 3 8
EDU 515 Adaptif Liderlik 3 0 3 8
EDU 516 Nicel Metodoloji: İstatistik Araştırmaları 3 0 3 8
EDU 517 Nitel Metodoloji: Söylem Analizi 3 0 3 8
EDU 518 Yönetim Bilimleri ve Süreçleri 3 0 3 8
İLK VE ORTA ÖĞRETİM ODAKLI SEÇMELİLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EDU 520 Eğitim Yönetiminde Güncel Konular 3 0 3 8
EDU 521 Eğitim Yönetiminde İyi Örnekler 3 2 4 8
EDU 522 Eğitimde Stratejik Yönetim 3 0 3 8
EDU 523 Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Aracı Olarak Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 8
EDU 525 Özel Eğitim Politikaları ve Uygulamaları 3 0 3 8
EDU 526 Eğitim Ekonomisi 3 0 3 8
YÜKSEKÖĞRETİM ODAKLI SEÇMELİLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
EDU 530 Yükseköğretimde Yaklaşımlar 3 0 3 8
EDU 531 Yükseköğretim Yönetiminde Güncel Konular 3 0 3 8
EDU 532 Yükseköğretimde Stratejik Planlama ve Yönetim 3 0 3 8
EDU 533 Yükseköğretimde Hukuki Konular 3 0 3 8
EDU 534 Yükseköğretimde Yönetişim ve Karar Verme 3 0 3 8
EDU 535 Yükseköğretimde Öğrenci İşleri 3 0 3 8
EDU 536 Yükseköğretimde Yenilikler 3 0 3 8
EDU 537 Yükseköğretimde Çeşitlilik ve Adalet 3 0 3 8
EDU 538 Misyon ve Para: Yükseköğretimde Kurumsal Gelişim 3 0 3 8
EDU 539 Pazarlama Yönetimi ve Halkla İlişkiler 3 0 3 8

NOTLAR:

1) Eğitim Kurumları İşletmeciliği tezli yüksek lisans programından mezun olmak için toplam 25 kredi ve 129 AKTS’lik sekiz ders ve bir seminer dersi olmak üzere toplamda 9 adet ders alınır. Bunların altı tanesi zorunlu, üç tanesi seçmeli derstir.

2) Bir öğrenci Zorunlu Grup II derslerinden yalnızca birini (uzmanlaşma alanına göre) seçmek zorundadır.

3) Bir öğrenci seçmeli dersleri uzmanlaşma alanı ya da ortak seçmeli dersler havuzundan seçebilir.

4) Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dili İngilizce olan en az üç dersi almış ve başarmış olması gerekir.

5) Genel seçmeli ders ancak İşletme, Klinik Psikoloji veya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarından alınabilir ve ancak Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile saydırılabilir. Bu sebeple genel seçmeli ders alan öğrencilerin Enstitü’ye sunacakları bir dilekçe ile saydırma talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Ders İçerikleri

EDU501 Araştırma Yöntemleri ve Eğitim Yönetimi Uygulamaları

Bu derste bilimsel araştırmanın doğası, temel kavramları, tarihsel ve felsefi temelleri, adımları, etik kodları ve türleri üzerinde durulacak ve nitel, nicel ve karma yöntem araştırmaları eğitim yönetimi alanından sunulan örneklerle mukayeseli bir şekilde incelenecektir. Ders kapsamında ele alınan konular öğrencilere araştırma önerisi geliştirme ve eğitim araştırmalarını planlama, yürütme, analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve raporlama becerileri kazandıracaktır.

EDU502 Eğitim Politikaları

Bu derste Türkiye’nin modernleşme sürecinde eğitimin rolü incelenecektir. Erken dönem modernleşme girişimleri, Osmanlı’dan bu yana temel eğitim yasaları, Türk Eğitim Sistemi hakkındaki uluslararası uzman raporları, Milli Eğitim Şuraları ve Talim Terbiye Kurulunun  yapısı, fonksiyonu, çalışması bu ders kapsamında tartışılacaktır. Ayrıca liseye geçiş modelleri ve üniversite giriş sınavları ele alınacaktır.

EDU518 Yönetim Bilimleri ve Süreçleri

  • Eğitim Kurumları Yöneticiliği yüksek lisans programı kapsamındaki Yönetim Bilimleri ve Süreçleri dersi öncelikle öğrencilerine Yönetim ve Organizasyon alanının teorik çerçevesini çizecek, akabinde de eğitim kurumlarında görev alacak potansiyel yöneticilerimizin günlük yaşamda en sık ihtiyaç duyacakları yönetsel süreçleri tanıtacaktır.
  • Organizasyon teorisi, yönetim düşüncesi tarihi ve yönetimin fonksiyonları teorik altyapıyı oluştururken; yönetimin planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol fonksiyonlarına dair birebir uygulamalarla ders zenginleştirilecektir.
  • Ders teorik bilgi aktarımının ötesinde eğitim yönetimi alanından seçilmiş vaka analizleriyle de öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşacakları sorunlara çok yönlü hazırlanmalarına olanak sağlayacaktır.

EDU521 Eğitim Yönetiminde İyi Örnekler

 Bu ders öğrencilerin hem sahadaki uzmanlarla tanışmasına ve hem de birlikte çalışmasına imkân verecektir.  Dersin amacı eğitimcilerin iyi örneklerini paylaşmak ve işbirliği içinde çalışmalarına olanak sağlayacak yeni platformlar oluşturmaktır. İyi örnek sunumlarının yanı sıra problem çözme atölye çalışmaları ile zenginleştirilen tartışmalar; öğrencilerin eğitime ilişkin farklı konularda yüz yüze tartışma fırsatı bulabildiği bir diyalog zemini oluşturacaktır.

Her hafta eğitimde dünya çapında uygulanan yeni yaklaşımlar, kavramlar ve reform hareketleri araştırılıp tartışılacaktır. Özetle bu ders, farklı farklı tecrübelere sahip olan okul müdürleri ve uzmanlarla, mevcut eğitim politikalarındaki uygulamalarda mesleki ve öğrenci gelişimindeki eğilimlerin incelenmesini içeren, eğitim liderliği ve eğitici çalışmalarıyla ilgili araştırma ve uygulamaları kapsamaktadır.

EDU541 Eğitimde Değişim Yönetimi

Organizatörler temel olarak üç soru sorarlar: benim hitap ettiğim insanlar kimler, bu insanların (karşılaştıkları) zorlukları nelerdir ve karşılaştıkları bu zorlukları gidermek için sahip oldukları kaynakları nasıl güce dönüştürürler. Bu derste öğrenciler dönem sonuna kadar bir çıktı elde etmek için bir “seçim bölgesi” organize etmenin sorumluluğunu kabul ederler. Öğrenciler kendi yürüttükleri kampanyaların/mücadelenin bir uygulayıcısı olarak şu noktaları öğrenirler: ortak amaçlara adanmış ilişkiler kurmak; anlatım yoluyla değerleri motive edilmiş eyleme dönüştürmek; çıktılara ulaşmak için kaynakları güce çevirme stratejisi oluşturmak; etkili hamleleri üretmek ve liderlik ve işbirliği yapısını kurmak.

EDU504 Yönetimde İnsan İlişkileri

Bu ders, bir örgüt bünyesinde çalışan bireyin davranışlarını ele alır. Örgütsel Davranış disiplini bireyin davranışını üç ayrı seviyede inceler. Birinci seviye kişilik, duygular, motivasyon ve karar vermeyi içeren bireysel boyuttur. Örgütsel Davranış, ikinci seviyede grup davranışını anlamaya çalışır. İletişim, güç ve politika, grup karar vermesi gibi başlıklar bu seviyede incelenir. Son seviye bireyin davranışının örgütsel düzeydeki yansımalarıyla ilgilidir. Örgüt kültürü, liderlik, çatışma ve değişim gibi konular üçüncü seviyenin çalışma alanlarıdır.

Yönetimde İnsan İlişkileri dersi insan davranışını yukarıda özetlenen üç ayrı seviyede ancak bütüncül bir yaklaşımla irdeler. Bu bütüncül yaklaşım hem birey davranışını iyileştirerek organizasyon performansını artırmayı hem de bireyin insan onuruna yaraşır bir biçimde yönetilebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve anlayışı kazandırmayı hedefler.

EDU524 Hayalindeki Okulu Kur

Bu ders; geleneksel olmayan okulların felsefesi, planlaması, yönetimi ve sürdürülebilirliği ile ilgili çeşitli konuları incelemek için tasarlanmıştır. Özellikle, öğretmen ya da yönetici olarak önemli derecede deneyime sahip öğrenciler ve okul lideri ya da politika tasarımcısı olmak isteyenlere yöneliktir. Öğrencilerin sınıf tartışmalarında ve yazılılarda uygulayacakları analiz için kendi deneyimlerini materyal olarak yansıtmaları beklenmektedir. Bu ders belirli öğrenciler için zorunlu staj içerir.

EDU525 Özel Eğitim Politikaları ve Uygulamaları

Bu derste devlet tarafından çıkarılan özel eğitim politikalarını incelenecektir. Özellikle, (1) öğrencilerin özel eğitim için nasıl belirlendiği, (2) engelli öğrencilerin okulda nasıl eğitim gördüğü, (3) engelli öğrencilerin hesapverebilirlik sistemine (accountability systems) nasıl dahil oldukları incelenecektir. Özel eğitimde azınlık (minority) öğrencilerinin aşırı temsil (over-represented) edilmesi, bu öğrencilerin okullara erişimi ve engelli öğrencilerin uygun bir şekilde ölçme-değerlendirilmesinin yapılması dahil olmak üzere özel eğitimdeki politika ve uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi edinilecektir. Ayrıca müdahaleye cevap (response to intervention) ve öğrenmeye yönelik evrensel tasarım da dahil olmak üzere olası çözümler araştırılacaktır.

EDU503 Bir Eğitim Lideri Olarak Okul Yöneticisi

Eğitim Liderliği dersi okul müdürü olmak ya da eğitim kurumlarında yönetici pozisyonlarda görev almak isteyen bireyleri, gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmayı hedeflemektedir. Eğitim liderliğinden kasıt sadece eğitim kurumunu yönetmek değil, bireyi ve bizatihi eğitimin kendisini yönetmektir.

Ders kapsamında öncelikli olarak tarihsel gelişimi içerisinde temel liderlik teorileri (özellik, davranış ve durum yaklaşımları) tanıtılacak, akabinde karizmatik liderlik, dönüşümcü liderlik, etik liderlik, hizmetkâr liderlik gibi güncel yaklaşımlar tartışılacaktır. Liderlik teorisi eğitimi, eğitim alanından seçilecek örnekler ve vaka analizleriyle desteklenecektir. Bu, teoriyi pratikle buluşturmakla kalmayıp, günümüz eğitim liderlerinin yaşadıkları sorunlara içerden bir bakış da sağlamış olacaktır.

EDU510 Örgüt Teorisi ve Öğrenen Organizasyonlar

Bu dersin amacı öncelikli olarak örgüt kavramının teorik ve kavramsal temellerini tanıtmaktır. Klasik ve neo-klasik örgüt teorilerinin yanı sıra modern örgüt teorileri de tartışılacaktır. Ders kapsamında örgüt teorisine kapsamlı bir giriş yapıldıktan sonra, eğitim kurumlarının kendine has yapıları da incelenecektir.

Eğitim faaliyetleri yürüten kurumların kendilerinin de öğreniyor olması oldukça önemlidir. Bu noktadan hareketle; yatay yapılanması, çalışanların güçlendirilmesi, bilgi paylaşımı ve kültürü ile Öğrenen Organizasyonlar da bu derste incelenecek ikinci ana boyut olarak karşımıza çıkmaktadır.

EDU511 Veriye Dayalı Yönetim

Bu ders, okullarda uygulanan öğretme tekniklerini geliştirmek ve öğrenci başarısını artırmak için veri analizinde yeni bir yaklaşım olan veri bilgeliği geliştirme sürecine giriş niteliğindedir. Bu derste öğrenciler çeşitli analizler yardımıyla veriden elde edilen sonuçları hazırlama, sunma ve tartışma becerilerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca öğrenciler bu ders ile akıl yürütme becerilerini geliştirmek için (1) hareket (action), ölçme-değerlendirme ve uyum için ortak bir bağlılık, (2) tasarlanmış (intentional) işbirliği ve (3) delillere (evidence) sürekli odaklanma gibi somut stratejiler uygulama imkanı bulacaklardır. Öğrenciler, vaka çalışmaları, küçük grup tartışmaları ve sunumlar yardımıyla çeşitli okul liderlerinin yaşadıkları zorlukları ve başarıları analiz edeceklerdir.

Bu ders öğrencilere gelişimsel (developmental) ve teoriye dayalı değerlendirme gibi biçimlendirici değerlendirmede  kullanılan yaygın yaklaşımların yanı sıra gelişim kuramındaki (improvement theory) temel kavramları sunmak için tasarlanmıştır.

Öğrenciler kilit (key) paydaşlarla iletişim kurma ve  ilgili değerlendirme soruları oluşturmada (generating relevant evaluation questions) mantık modellerini anlama ve grafikleştirme gibi pratik beceriler kazanacaklardır.

EDU512 Örgütsel Davranış

Yönetim, psikoloji ve sosyal psikoloji alanlarının etkileşiminden doğmuş olan Örgütsel Davranış; örgütlerde bireysel, bireyler-arası, grupsal ve örgütsel süreçleri anlamayı hedeflemektedir. Bu anlayış Örgütsel Davranış dersini alan bireyleri, sosyal yapıları uygun bir biçimde yönetebilecek bilgi beceri ve yetkinliğe eriştirecektir.

Kişilik, değerler, motivasyon, öğrenme, çeşitlilik, grup dayanışması gibi konuların yanı sıra yaratıcılık, ahlaki davranış, örgüt kültürü gibi başlıklar da Örgütsel Davranış çalışmaları kapsamında incelenmektedir. Bunların yanında, örgütsel değişim süreci ve doğası, örgüt içi çatışma ve çözümlenmesi özel olarak çalışılacaktır.

EDU513 Yetenek Yönetimi

Bu ders insan kaynakları yönetiminin temel problemlerini, eğitim kurumları perspektifinden tartışmayı amaç edinir. İnsan Kaynakları Yönetimi alanı; iş niteliklerinin belirlenmesi, istihdam, işe alımlar, işten çıkarmalar, terfi süreçleri, performans değerlendirmeleri, hizmet içi eğitimler, ücretlendirme politikaları, performansa dayalı ücret sistemi, emeklilik, emekli maaşı ve diğer kazanımları gibi konuları kapsar. Derste yukarıda sıralanan süreçlerde ortaya çıkabilecek problemler ve bu problemlerin çözümlenmesinin yanı sıra insan kaynakları yönetiminde yeni yaklaşımlar da incelenecektir.

EDU515 Adaptif Liderlik

Grup dinamikleri ve sosyal kimlik liderlikle nasıl etkileşir? Farklı gruplarda güce erişim, liderlik etme, takipçiliği (followership) harekete geçirme becerilerini etkileyen açıkça görülen ya da üstü kapalı dinamikler nelerdir? Bu dinamikleri belirlemeyi ve sonrasında farklı gruplarda liderlik eylemlerimizin etkinliğini geliştirmeyi nasıl öğrenebiliriz? Bu ders yukarıdaki soruları derinlemesine araştırmayı ve gruplar halinde ortaya çıkan ve ilerlemeyi etkileyen temel örüntüleri(patterns) öğrenme fırsatı sağlayacaktır. Öğrenciler, bu soruları kişisel olarak göze çarpan, liderlik arzuları ve kurumsal ortamlarına bağlı olarak çeşitli yöntemler aracılığıyla ortaya çıkarma, araştırma ve inceleme fırsatı bulacaklardır.

EDU516 Nicel Metodoloji: İstatistik Araştırmaları

Bu ders, eğitim araştırmasında uygulanan istatistiklere giriş ve uygulamaları için tasarlanmıştır. Ders, öğrencilere ortak istatistiksel teknikler ve uygulamalar ve uygun yorumlama ve analiz de dahil olmak üzere istatistiksel kavramlar hakkında temel bir anlayış sağlayacaktır. Ders, formül odaklı olmaktan ziyade kavramsaldır. Öncesinde ileri matematik veya istatistik bilgisi gerektirmez. Bu ders, ilköğretim istatistiklerinin temel prensiplerini kapsamakta olup, daha fazla ders çalışması ve istatistiksel analizlerin kullanımını içeren araştırmalar yapmak isteyen öğrenciler için iyi bir temel oluşturmaktadır. Temel tanımlayıcı konular: örnekleme ve örneklem büyüklüğü tahmini; araçlar, korelasyon ve ilişki ölçüleri arasındaki farkları test etmek; kategorik verilerin analizi için teknikler; İstatistiksel sonuçların özetlenmesi ve sunulması. Temel istatistiksel kavramların eğitim ve politika ile ilgili araştırmalarda karşılaşılan çok çeşitli problemlere uygulanmasına vurgu yapılacaktır. Dersin odak noktası, nicel araştırmada yaygın olarak kullanılan istatistiksel prosedürlerin nasıl uygulanacağını ve yorumlanacağını anlamak olacaktır. Veri analizinde kullanılan bilgisayar paketleri ders boyunca uygulanacaktır. Sınıfta kapsanan temel kavramların yanı sıra çeşitli ev ödevleri ve veri analizini içeren bir bitirme projesi ile araştırma sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması ile ilgili bir takım problemler derste yer alacaktır.

EDU517 Nitel Araştırma Metodoloji

Bu ders, bireyin geliştirdiği ve etkili eğitim pratiğinin etkileşimi ile şekillenen kültürel ve sosyal bağlamı göz önünde bulundurarak eğitim araştırmaları yapma hedefi ile geliştirilmiştir. Bu ders, anlamın nasıl yönetildiğini analiz etmek için niteliksel yöntemleri ve kültürel bağlamda diyalog ve yorumlama yoluyla deneyimin nasıl bir anlam ifade ettiğini ortaya koymaktadır. Ders, öğrencileri metinsel materyal analizi etrafındaki ana epistemolojik tartışmalara sunacaktır. Öğrenciler bir dizi yöntemi araştırmak için doğal ve röportaja dayalı materyal ve edebi kaynakları (film dahil) kullanacaklar. Bu derste, konuları ve sınıf çalışmasını içeren haftalık üç saatlik oturumlar olacaktır. Ödevler ile öğrenciler uygun materyalleri analiz etme üzerinde çalışacaklardır. Metinler veya veriler uygun herhangi bir kaynaktan ve uygun formatta veya öğrencilerin kendi araştırmalarından elde edilebilir. Kursun ikinci yarısında, derinlikli analiz yapılacak bir grup faaliyeti bulunacaktır.

EDU520 Eğitim Yönetiminde Güncel Konular

Kültür, göç, ırk, dil, yoksulluk, sosyal değişim, kentsel baskılar ve kırsal izolasyon gibi meselelerin ülkemizde ve dünyada bulunan okulların ve diğer eğitim kurumlarının işleyişini nasıl etkilediği okuma, tartışma, alan araştırması ve kapsamlı yazmalarla incelenecektir.

ED522 Eğitimde Stratejik Yönetim

Stratejik yönetim, organizasyonun içyapı taşları (kurumun amacı, kaynakları ve yapısı) ve dış çevresi (rakipleri, müşterileri ve tedarikçileri) arasında bir uyum yaratmaktır. Stratejik yönetim süreci hem içyapı taşlarının hem de dış çevrenin etraflıca analiziyle başlar, kaynakların dış çevreye en uygun rekabet avantajına dönüştürülmesiyle devam eder. Ders kapsamında içyapının ve dışçevrenin nasıl analiz edileceği ve sürdürülebilir bir rekabet avantajının nasıl oluşturulabileceği tartışılacaktır. Eğitim-öğretim sektöründen seçilecek vaka analizleri yoluyla teorik bilgi pratikle ilişkilendirilecektir.

Temel performans göstergelerinin belirlenmesi ve performans değerlendirmesi, bu dersin bir başka önemli konusu olarak karşımıza çıkar. Tek buyutlu bir değerlendirme yerine hem hizmet alanları, hem finansörleri, hem kurum içi süreçleri, hem de kurum içi eğitim ve gelişimi birbiriyle ilişkili bir biçimde ölçen bir sistem olması sebebiyle Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) uygulaması detaylı olarak incelenecektir.

Girişimcilik ve yenilikçilik de bu derste işlenecek ana başlıklar arasındadır. Girişimci ve yenilikçi stratejilerin, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda nasıl hızlı ve doğru hamleler yapabilmenin yolunu açtığı tartışılacaktır.

EDU523 Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Aracı olarak Ölçme ve Değerlendirme

Karar verme süreçleri pek çok bilimsel disiplin için hayati önem taşımaktadır. Dersin amacı, eğitim kurumlarında çeşitli amaçlar ve yöntemlerle toplanan verinin eğitim öğretim faaliyetlerini geliştirmek ve dolayısıyla öğrenci başarısını artırmak için nasıl kullanılabileceği sorusunu cevaplandırmaktır.

Yıllık kapsamlı testler, periyodik süreç değerlendirmeleri, günlük öğrenci ödevleri, sınıf uygulamaları ve proje değerlendirmeleri, eğitim kurumlarının oldukça geniş veri kaynağı yelpazesinin içerisinde değerlendirilebilir.

Karar verme süreçleri ve veri kullanımı bu dersin iki ana boyutunu oluşturmaktadır. Öğrenciler, karar verme süreçlerine dair teorik bilgileri edindikten sonra, pratik ve interaktif bir formatta veriye dayalı analiz, sunum ve tartışma tekniklerini öğrenecekler ve böylece verinin karar verme süreçlerine etkisini görebileceklerdir.

EDU526 Eğitim Ekonomisi

Öğrenciler bu derste, ilk ve ortaöğretim ve yüksek öğrenimle ilgili temel kavramlar, sonuçlar ve eğilimlere aşina olacaklardır: okul ve üniversite gelir kaynakları ve harcamaların itici güçleri, finansal yardımın rolleri, kabul politikaları ile ilgili tartışmalar, öğrenci ısrarı ve derece tamamlanmasını iyileştirme çabaları, sıralama sistemlerinin etkisi ve rekabetin artması ve yüksek öğrenim sorumluluğu hakkındaki tartışmalar, okullaşma, ekonomik sonuçlara, okullaşma ve öğrencilerin aile geçmişlerinin okullardaki öğrenci performansını nasıl etkilediğine, öğretmen işgücü piyasalarının analizine (öğretmen teşvik ödemeleri gibi konular dahil) ilişkin analizleri kapsamaktadır.
Konular: üniversite ve yüksek lisans dereceleri ve yüksek eğitimli mezunların kullanımı; fakülte emek piyasaları, kariyer ve iş yükü: maliyetler ve fiyatlandırma; indirim, liyakat yardımı ve yüksek öğrenime erişim; sponsorlu araştırmalar; akademik tıp merkezleri; ve teknoloji ve verimlilik. Dersin odağı, teorik çerçeveler, politika meseleleri ve kamu yararı olarak yüksek öğrenim kavramı, cinsiyet, ırk ve sosyal sınıflara göre katmanlaşma  üzerindedir.

EDU530 Yükseköğretimde Yaklaşımlar ve Mevzuat

Yükseköğretimin tarihine ve felsefesine giriş. dersin odağı üniversitenin amaçları ile yüksek öğretime dair toplumun talepleri arasındaki etkileşimdir. Bu derste; Yükseköğretim Mevzuatında yer alan kanunlar (2547, 2809, 2914, 4483, 2923, 1416, 5978, 5746, 6735, 3843, 5102, 3628, 4857, 5510, 6114, 657), kanun hükmünde kararnameler (124, 78, 7100), Bakanlar Kurulu kararları, tüzükler, yönetmelikler, kurulların oluşturulması ve görevleri üniversite ve mevzuatı anlama açısından genel olarak ele alınır.

Vakıf Üniversitelerinde eğitim-öğretime başlama, yükseköğretimde örgün öğretim, ikili öğretim, uzaktan öğretim, açık öğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora) bölüm/program açma işleri, denetim işleri, yazışma kuralları, dosyalama arşiv. bütçe hazırlama, uluslararası işbirliği, protokol, mevzuat hazırlama (yönetmelik, yönerge ve esasların hazırlanması), YÖKSİS, konuları ele alınır.

EDU531 Yükseköğretim Yönetiminde Güncel Konular

Müfredat, yönetişim, finans ve misyon dahil olmak üzere yüksek öğretim yönetiminin karşılaştığı önemli sorunları inceler.

EDU532 Stratejik Planlama ve Yönetim

Bu ders, öğrencileri sürekli değişen iç ve dış ortamlar için daha etkili planlamada bir departman, kuruluş, okul ve / veya okul bölgesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatmak için tasarlanmıştır. Stratejik planlama ve uygulama bileşenlerine ve disipline vurgu yapılacaktır. Dersler, sunumlar, okumalar, ödevler ve diğer etkinliklerle desteklenmiş sınıf içi çalıştaylar aracılığıyla öğrenciler, tüm stratejik planlama ve uygulama sürecini öğrenecekler, kendi pratiklerinde öğrendikleri kavramları ve becerileri liderlik eden ya da geliştiren liderler olarak geliştirecek ve geliştireceklerdir.

EDU533 Yükseköğretimde Hukuki Konular

Vaka incelemesi yöntemini kullanarak, bu ders yüksek öğretim kurumlarının yönetiminde ortaya çıkan sorunları ve bunların çözümüne uygun olan etik ve yasal ilkeleri ele alır.

EDU534 Yükseköğretimde Yönetişim ve Karar Verme

Bu ders, yükseköğretimde karar verme sürecine odaklanır ve tarihsel açıdan bakıldığında, dış etkenlerin kampüs düeyinde kararları nasıl etkilediğinin incelenmesi de dahil olmak üzere, mütevelli yöneticilerin, öğretim üyelerinin, yöneticilerin ve öğrencilerin yönetişim sürecindeki değişen rollerini tanımlar. Yönetim organlarının ve karar vericilerin değerlendirilmesi ele alınacaktır.

EDU535 Yükseköğretimde Öğrenci İşleri

Bu derste; yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanun başta olmak üzere eğitim-öğretim ile ilgili kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik ve esaslar ele alınır.

Yükseköğretimde örgün öğretim, ikili öğretim, uzaktan öğretim, açık öğretim. Ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, doktora) bölüm/program açma işleri. Denetim işleri. Öğrenci hizmetleri; kayıtlar, devamın izlenmesi, transferler, çift ana dal, yan dal, muafiyet ve intibak, sağlık ve sosyal hizmetler, sınavlar, disiplin işleri, mezuniyet ve diploma işlemleri anlatılır.

EDU536 Yükseköğretimde Yenilikler

Bu derste, teknoloji, kamu politikası, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve sosyal değişimin etkilerini ve öğretim üyelerinin ve yöneticilerin yüksek öğretim alanındaki yenilik ve reformları yönlendirmede oynadıkları rolü incelemektedir.

EDU537 Yükseköğretimde Çeşitlilik ve Adalet

Bu ders, okulların, kolejlerin ve diğer eğitim ortamlarının toplumumuzun büyüyen çoğulculuğundan nasıl etkilendiğini tartışır; çeşitlilik ve ortak amaçların korunması arasındaki gerilimi inceler. Entegrasyon ve ayrı gelişim stratejilerinin yanı sıra iyileştirme ve zenginleştirme konularını da içerir.

EDU538 Misyon ve Para: Yükseköğretimde Kurumsal Gelişim

Bu modül, üniversitelerin kurumsal ilerletme işlevine kavramsal ve pratik bir bakış sunarak, kapsamlı kampüs stratejisinin şekillendirilmesinde ve uygulanmasında kurumsal ilerlemenin rolüne özellikle vurgu yapmaktadır. Sağlam bir ilerlemenin üç temel bileşeni (fon sağlama, mezun ilişkileri ve iletişim) dikkate alınacaktır. Örnek olayların kullanılması yoluyla, kursun bir bölümü, en iyi şekilde, kaynak geliştirme faaliyetlerinin daha büyük kampüs stratejik önceliklerini ve hedeflerini nasıl tamamlayıp güçlendireceğini vurgulayarak, kurumsal ilerlemeyi inceleyecektir. Kurumsal ilerlemede güncel tartışmalara odaklanan sınıf içi öğrenci tartışmaları da yapılacaktır. Modül, sadece yükseköğretim sektöründen örnekler ve uygulamalardan yararlanacaktır.
Dersin odağı: Bu ders, yükseköğretim yönetimin çeşitli alanlarında (akademik işler, öğrenci hizmetleri, finans ve yönetim, gelişim ve mezun ilişkileri vb.) pozisyonlarla ilgilenen öğrenciler için yararlı olacaktır.

EDU539 Pazarlama Yönetimi ve Halkla İlişkiler

Dersin amacı, katılımcılara eğitim hizmetlerinin pazarlanması konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Teorik seviyede tanıtılacak pazarlamanın temel ilkeleri yanında, gerçek yaşam örnekleri ve vaka analizleriyle pazarlamanın pratiği de tartışılacaktır.

Ders kapsamında, pazarlamanın bir parçası olarak kabul edilen Halkla İlişkiler detaylı olarak incelenecektir. Eğitim kurumlarında halkla ilişkiler, halkla ilişkilerde temel ilkeler ve modeller, halkla ilişkilerin fonksiyonları, halkla ilişkiler süreci ve örgütlenmesi, halkla ilişkilerde kullanılacak araç-gereç ve yöntemler, yeni teknolojiler, internet ve medya, işlenecek konulardan bazılarıdır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur