İşletme Doktora Programı (İngilizce)

İşletme Doktora Programı; adaylara disiplinler arası bir yaklaşımla stratejik yönetsel donanım ve analitik bakış açısı vermekte, işletme alanında bilimsel problemleri, işletme ve piyasaya olan etkilerini de ele alacak şekilde analiz etme ve yorumlama kabiliyeti kazandırmakta ve onları uluslararası arenada söz sahibi akademisyenler olarak yetiştirmektedir. Program süresince öğrencilerimiz farklı araştırma konularını tanımakta, teorileri kendi analizlerini de yansıtacak şekilde tartışabilmekte ve işletme biliminin geniş yelpazesinde ilgi alanlarına göre uzmanlaşabilmektedirler. Program aynı zamanda, başarılı bursiyerlerimizin öğretim üyelerince yapılan araştırma ve eğitim faaliyetlerine aktif katkıda bulunmalarını da hedeflemekte ve böylelikle öğrencilerin akademik yetkinliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Programda görev alan akademisyenlerimizin uluslararası profili ve eklektik deneyimi, öğrencilerimizin disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırmalarını gerçekleştirebilmelerine imkan sağlayacak ve böylece fikri bağımsızlık çerçevesinde mevcut literatüre özgün katkılar yapabilmelerini mümkün kılacaktır.

Yönetim Bilimleri Enstitümüz, işletme yönetimi, finans, uluslararası işletme yönetimi, insan kaynakları, üretim-işlemler yönetimi ve çevre yönetimi alanlarında önde gelen uluslararası akademik dergilerde makaleleri olan geniş bir akademik kadroya sahiptir. Sosyal bilimler alanında iddialı bir araştırma üniversitesi olma vizyonuna sahip olan üniversitemizde, doktora öğrencilerimizin, akademisyenlerimiz ile yapacağı ortak çalışmalarla bu liste daha da zenginleşecektir.

Program Koordinatörü:

Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz

Programın Amaçları:

İşletme; insanları genelde kar amaçlı olarak herhangi bir ürün veya hizmeti üretmeye yönlendiren bir sosyal bilim olarak tanımlanmakta ve bu tanımdan hareketle de İşletme eğitiminin amacı “küreselleşen dünyada çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarını da dikkate alarak uygun bir içerik ve formatta vermek” olarak temayüz etmektedir.

Uluslararası işletmelerde farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç etrafında bir araya gelerek çalışmaları ve etkileşim içinde olmaları etkin bir yönetim ve yönetişim anlayışını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işletmelerin tüm işlevlerini birarada değerlendirebilen ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek yansımalarını analitik bir bakış açısı ile analiz edebilen kişilere olan ihtiyaç artmıştır.

Bu açıdan bakıldığında, küresel rekabet ortamında ekonomik-politik tehditler ile çevrelenmiş ülkemizin sahip olduğu kaynakları en üst düzeyde verimli kullanabilmesi, bilgi gücünü elinde tutabilmesi, küresel markalar yaratabilmesi, finansal sistemden kaynaklanabilecek riskleri ve belirsizlikleri başarılı bir şekilde yönetebilmesi gerekmektedir. Kriz ve tehditler karşısında proaktif stratejiler geliştirebilecek analitik düşünce yeteneğine ve becerilerine sahip üst düzey yöneticiler böyle bir ortamda ön plana çıkacak ve rekabette başarının belirleyicisi olacaklardır. Nitekim başarılı şirketlerin üst düzey yönetim kadrolarına bakıldığında, önemli bir kısmının yönetim, finans ve genel işletmecilik alanlarında önemli sektörel tecrübelerinin olduğu ya da akademik açıdan belli bir yetkinlik seviyesinin avantajlarına sahip oldukları görülmektedir. Bu noktada; akademik birikim ve yetkinliğin elde edilmesinde, kuramsal yeteneklerin gelişiminde, strateji geliştirebilme ve uygulayabilme yeteneğinin ediniminde, analitik düşünebilme, hibrid model ve stratejiler geliştirebilme yeteneklerinin temayüz etmesinde doktora eğitiminin önemli bir rol oynadığı görülmektedir.

İşletme Yönetimi Doktora Programının temel amacı; adaylara stratejik yönetsel donanım ve üstün finansal bakış açısı kazandırmak, bağımsız araştırma yapmalarını ve bilimsel problemlerle ilgili verileri etkin şekilde analiz ederek yorum yapabilmelerini sağlamak, hem ülkemizde hem de küresel arenada söz sahibi olabilmelerini ve uzun vadeli hedeflere ulaşabilmelerini sağlayacak gerekli becerileri kazandırmaktır.

Ayrıca, İşletme Yönetimi Doktora Programı; sürekli devinim içinde olan ve yenilenen yönetim kültürünün yakından takip edilebilmesi ve dünyadaki tüm ülkelerle entegre bir bakış açısının verilebilmesi amacıyla evrensel bir dil olması özelliği dikkate alınarak İngilizce verilecektir.

Programın Kapsamı:

İşletme Yönetimi Doktora Programı, temel ileri teori derslerinin yanında, yönetim bilimine ilişkin araştırmaları anlama, yorumlama, kullanma ve genişletmeye yönelik alt dalları içeren derslerden oluşmaktadır.

İşletme Yönetimi Doktora diploması alarak programdan mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar:

 • Yönetim ve Organizasyon,
 • Stratejik Yönetim,
 • Finansal Yönetim,
 • Örgütsel Davranış,
 • Portföy Yönetimi ve Firma Değerlemesi,
 • Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi,
 • Uluslararası İşletme Yönetimi,
 • Pazarlama Yönetimi,
 • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi,
 • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi,
 • Yönetim Bilişim Sistemleri,
 • İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri,
 • Çok Değişkenli Veri Analizi

Programın Hedef Kitlesi:

Yönetim Bilimleri Enstitüsü İşletme Doktora Programı:

 • Seçmiş oldukları çalışma alanı hakkında sağlam bir kuramsal birikime dayalı olarak akademik araştırma yapabilme, uluslararası akademik düzeyde bilimsel yayınlar üretebilme yetkinliğine sahip olmak isteyen,
 • Lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim/öğretim faaliyetlerine aktif katkıda bulunmayı, disiplinlerarası yaklaşımla güncel işletmecilik sorunlarına farklı bakış açısı geliştirmeyi amaçlayan,

Temel araştırma alanları ile ilgili olarak gerek ülkemizin gerekse uluslararası akademik çevrelerin önde gelen işletme/yönetim fakültelerinin ve araştırma merkezlerinin kadrolarında yer bulmak, yani akademik kariyer yapmak isteyenleri hedeflemektedir.

Lütfen Doktora Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Tam Zamanlı Yarı Zamanlı
Prof. Dr. Ekrem TATOĞLU Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ Prof. Dr. Halit KESKİN
Prof. Dr. Mahmut ARSLAN Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN
Prof. Dr. Tamer Aksoy Prof. Dr. Rıfat KAMAŞAK
Doç. Dr. Ömer Fahrettin DEMİREL Prof. Dr. Selim ZAİM
Dr. Öğr. Üyesi Nihat GÜMÜŞ Doç. Dr. Ahmet ERKUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman KUŞAKÇI Prof. Dr. Yavuz GÜNALAY
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAPLAN
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye KUŞAKÇI  

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
MAN 681 İleri Araştırma Yöntemleri I
(Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği)
3 0 3 15
MAN 601 Yönetim Düşüncesi Tarihi 3 0 3 15
MAN … Alan Seçmeli 3 0 3 15
MAN … Alan Seçmeli 3 0 3 15
Toplam 12 60
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
MAN 682 İleri Araştırma Yöntemleri II
(Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği)
3 0 3 15
MAN 602 Stratejik Yönetimde Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalı Araştırmalar 3 0 3 15
MAN … Alan Seçmeli 3 0 3 15
MAN … Alan Seçmeli 3 0 3 15
Toplam 12 60
2. Yıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
MAN 600 Seminer 0 0 0 15
MAN 697 Doktora Yeterlilik Sınavı 0 0 0 25
MAN 698 Doktora Tez Önerisi 0 0 0 20
Toplam 0 60
3. ve 4. Yıl
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
MAN 699 Doktora Tez Çalışması 0 0 0 120
Toplam 0 120
Genel Toplam 24 300
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
MAN 600 Seminer 0 0 0 15
MAN 601 Yönetim Düşüncesi Tarihi 3 0 3 15
MAN 681 İleri Araştırma Yöntemleri I
(Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği)
3 0 3 15
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
MAN 603 Örgüt Teorisi 3 0 3 15
MAN 604 Uluslararası İşletme Yönetiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalı Araştırmalar 3 0 3 15
MAN 605 Örgütsel Davranışta Güncel Konular 3 0 3 15
MAN 623 Pazarlama Teorisi 3 0 3 15
MAN 631 Sermaye Piyasası ve Portföy Teorisi 3 0 3 15
MAN 632 Kurumsal Finansta Güncel Konular 3 0 3 15
MAN 633 İslami Finansta Güncel Konular 3 0 3 15
MAN 634 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Türev İşlemler 3 0 3 15
MAN 662 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi 3 0 3 15
MAN 664 İşlemler ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 15
MAN 668 Bilgi Sistemlerinde Güncel Konular 3 0 3 15
MAN 683 İleri Çoklu Değişkenli Veri Analizi 3 0 3 15
MAN 684 Finansal Uygulamalarda Ekonometri 3 0 3 15

MAN 681 İleri Araştırma Yöntemleri I

İleri Araştırma Teknikleri I dersi, sosyal bilimler ve davranış bilimleri arasında yer alan işletme yönetimi alanında uygulanan araştırma yöntemlerine giriş niteliğinde bir doktora dersi olarak tasarlanmıştır. Dersin temel amacı, doktora öğrencilerine işletme yönetimi alanındaki farklı uygulama alanlarına yönelik araştırmalar yapabilmeleri için ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri kazandırmaktır. Öğrenciler, temel araştırma sorusundan yola çıkarak sınanabilir bir araştırma modelini ve buna uygun araştırma metodolojisini tasarlayabilme becerisine sahip olabileceklerdir. Ayrıca, söz konusu ders ile aralarında örgütsel tasarım, strateji, finans, pazarlama, uluslararası işletmecilik ve tedarik zinciri yönetimi gibi işletme yönetiminin temel alanlarında kullanılan farklı araştırma yöntemleri konusunda da farkındalık kazanacaklardır. Dersin kapsamı içerisinde işlenecek temel konular arasında, teori geliştime, araştırma sorularının belirlenmesi, hipotez geliştirme, uygun araştırma yönteminin belirlenmesi ve bazı istatistiksel testlerin uygulaması yer almaktadır.

MAN 601 Yönetim Düşüncesi Tarihi

Yönetim Düşüncesi Tarihi dersi, doktora öğrencilerine işletme yönetimi, örgütsel yönetim ve ilgili disiplinlerde yönetim ve örgüt kuramlarının gelişimini tarihsel bir perspektif içerisinde vermeyi hedeflemektedir. Dersin temel amaçlarından bir tanesi, sosyal bilimler alanında sağlam bir kuramsal argüman geliştirebilme becerisini kazandırmaktır. Öğrenciler mevcut yönetim uygulamalarının ışığı altında yönetim ve örgüt kuramlarını karşılaştırmalı olarak inceleyeceklerdir. Ayrıca, başarılı yönetim bilimcilerin argümanlarını nasıl geliştirdiklerine odaklanarak bunları yazılı olarak sunacaklardır. Dersin kapsamı içerisinde aralarında işlem maliyetleri kuramı, kaynak bağımlılığı, kurumsal yaklaşım, kaynak temelli yaklaşım ve dinamik kabiliyetler gibi modern yönetim kuramlarına da yer verilecektir.

MAN 682 İleri Araştırma Yöntemleri II

Devam niteliğindeki İleri Araştırma Yöntemleri II dersinin temel amacı, öğrencilere kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri üzerinde ileri düzeyde beceriler kazandırmaktır. Ayrıca, öğrenciler analiz tekniklerinden elde ettikleri çıktıları en etkili şekilde raporlayıp yorumlayabilme yetkinliğine de sahip olabileceklerdir.

MAN 602 Stratejik Yönetimde Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalı Araştırmalar

Stratejik Yönetimde Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalı Araştırmalar dersi doktora adaylarını teori, araştırma ve uygulamayı birleştiren kapsamlı bir kavrayışla donatmayı hedeflemektedir. Stratejik yönetim bazı işletmelerin neden diğerlerinden daha karlı olduğu temel sorusundan yola çıkar. Stratejinin firmanın iç kaynaklarıyla dış çevresi arasında bir uyum yaratma çabası olduğu kabulünden yola çıkarak, bir yandan firmanın hedef ve değerleri, kaynak ve kabiliyetleri, yapısı gibi özelliklerini, diğer yandan da piyasa aktörleri de diyebileceğimiz tedarikçiler, müşteriler ve rakipleri inceler. Stratejik yönetimin uygulamaya dönük bir disiplin olmasından ötürü, ders kapsamında teori, uygulamalı araştırma ve gerçek yaşamdan vaka analizleri hep birlikte yürütülür. İşletmeye piyasa tabanlı ve kaynak tabanlı bakış, kurumsal karne, rekabet avantajının kaynakları, çeşitlenme ve dikey bütünleşme, teknoloji tabanlı piyasalar, global stratejiler ve çokuluslu şirketler dersin konulardan birkaçıdır. Her bir konu başlığı için, alanın öncülü kabul edilen bir makale dışında, en yeni yaklaşımlar ve farklı sektörlerde başarılı uygulamalar da tanıtılacaktır.

MAN 695 Seminer

Söz konusu doktora seminer dersi ile öğrencilere işletme yönetimi alanında en güncel uygulamalı araştırma konuları ile ilgili farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir. Böylelikle öğrenciler ilgindikleri araştırma konuları ile ilgili literatür bilgilerine sahip olabileceklerdir. Dersin kapsamı içerisinde İbn Haldun Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi mensubu öğretim üyeleri kendi araştırma konuları ile ilgili sunumlar yapacak, bilgi ve deneyimlerini doktora öğrencileri ile paylaşacaklardır. Bu çerçevede öğrenciler de, doktora öğrenimi süresince edindikleri bilgileri, bilimsel araştırma yöntemlerine bağlı kalarak hazırlayacakları bir seminer ile kendi tez konularına yönelik ön bir sunum yapacaklardır.

MAN 683 İleri Çoklu Değişkenli Veri Analizi

Bu doktora dersinde temel hedef, öğrencileri ileri çoklu değişkenli veri analizi uygulamaları konusunda beceri sahibi kılmaktır. Dersin kapsamı içerisinde yer alan başlıca ileri istatistiksel veri analizi yöntemleri arasında, kanonik regresyon, çoklu diskriminant analizi, teyid edici faktör analizi, yapısal denklik modeli, logit regresyon, hiyerarşik lineer modeller ve meta analiz sayılabilir.

MAN 604 Uluslararası İşletme Yönetiminde Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalı Araştırmalar

Bu doktora dersinin temel hedefi, çok uluslu işletmelerin (ÇUİ) gelişimi ve faaliyetleriyle ilgili temel kuramsal yaklaşımlar ile uygulamalı araştırmalar hakkında öğrencilerin derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Dersin kapsamı içerisinde aralarında içselleştirme, kaynak temelli kuram, eklektik paradigma ve kurumsal yaklaşım gibi uluslararası işletme yönetimi çalışmalarında yararlanılan belli başlı kuramların uygulamalarına yer verilecektir. Ayrıca, ÇUİ’in örgütsel yapıları ile uluslararası pazara girişte kullandıkları stratejiler de ders kapsamı içerinde yer verilecek diğer konular arasındadır.

MAN 603 Örgüt Teorisi

Bu dersin temel amacı, örgüt kuramı araştırmalarında çalışılan belli başlı klasik ve çağdaş kuramsal yaklaşımları gözden geçirerek örgütsel olgulara dikkat çekmek ve örgüt kuramlarının gelişim evrelerini irdelemektir. Örgüt kuramlarının tarihsel gelişimi, strateji, örgüt tasarımı ve etkililik, örgüt yapıları, örgütün dış çevresi, örgüt kültürü, örgütlerarası ilişkiler veörgüt tasarımında güncel kavramlar dersin kapsamı içerisinde yer alan temel konular arasındadır.

MAN 623 Pazarlama Teorisi

Pazarlama Teorisi dersi, pazarlama yönetimi disiplinin kavramsal temellerini ortaya koyarak öğrencilere farklı pazarlama alanları ile ilgili araştırma soruları geliştirebilmesine yardımcı olabilmek üzere tasarlanmıştır. Dersin üç temel hedefi vardır. Bunlar sırasıyla: pazarlama araştırmalarında nedensel modellemenin epistemolojisini ortaya koymak; pazarlama araştırmalarına yönelik farklı yaklaşımları anlamak; ve araştırma önerilerinin kuramsal altyapısının geliştirilmesine yardımcı olmak.

MAN 662 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi dersinin amaçları şunlardır: öğrencilere teknoloji ve inovasyon yönetiminin temel kavramlarını anlatmak; ekonomi ve örgütsel çevre ile ilişkilerini ortaya koymak; yönetim ve örgütler üzerindeki genel etkilerini belirlemek; inovasyon ve teknoloji yönetimi ile ilgili araştırma konuları için ihtiyaç duyulan kavramsal modelleri tanıtmak.

MAN 664 İşlemler ve Tedarik Zinciri Yönetimi

İşlemler ve Tedarik Zinciri Yönetimi (İTZY) tedarik zincirinin her aşamasında firma için değer üretmek amacını taşıyan tüm günlük faaliyatler ve stratejik kararların tam kalbinde yer alır. Bu veçhesiyle ders, işlemler yönetimi, süreç dizaynı, tedarik zinciri yönetimi, lojistik ağ dizaynı alanlarında güncel konulara odaklanacaktır. Ders, işlemler ve tedarik zinciri yönetimi alanında aktüel analitik yaklaşımlar ve bunların yönetimsel taraflarını kapsayacaktır. Aşağıdakilerle sınırlı olmasa da dersin ana başlıkları şu konuları içerecektir: firmadaki operasyonel faaliyetlerin kontrol ve planlaması; üretim hatlarının dizayn ve analizi ile ilgili yeni yaklaşımlar; üretim ve hizmet sektöründe yalın üretim felsefesi uygulama örnekleri; tersine lojistik konusuna özel bir vurgu ile sürdürülebilir tedarik zinciri tasarımı; yer seçimi, kapasite planlaması ve lojistik ağ tasarımı problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanılan yeni yaklaşımlar.

MAN 684 Finansal Uygulamalarda Ekonometri

Sayısal yöntemler finans alanında yapılacak özellikle ampirik çalışmalar açısından büyük önem taşımaktadır. Bu derste öğrencilere E-views ve STATA gibi yazılımlar kullanılarak finansal verilerin modellenmesi finansal zaman serileri analizi, bazı istatistiki araçların serilerin analizi için kullanımı, ARMA ve ARIMA modellerinin kullanımı, , durağan zaman serileri, şartlı değişken varyans modelleri (ARCH, GARCH), vektör otoregresyon (VAR) modelleri, panel veri analizi, konuları da dahil olmak üzere çok sayıda ekonometrik modelin finansal uygulamalarda kullanımına ilişin yetkinlik kazandırma hedeflenmektedir.  Bu bağlamda her konu finans alanından bir uygulama eşliğinde, finansal verilerin kendilerine özgü özellikleri ve bu tür verilerle çalışmak için özellikle geliştirilmiş yöntemler göz önünde bulundurularak işlenecektir.

MAN 631 Sermaye Piyasası ve Portföy Teorisi

Bu derste; sermaye piyasalarının gelişimine yön veren Portföy Teorisi, Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli, Arbitraj Fiyatlama Modeli, Etkin Piyasalar Hipotezi, bilgi asimetrisi gibi kuramların gelişimi ve uygulama örnekleri, portföy oluşturmada ve performans ölçümünde kullanılan teknikler, getiri-risk optimizasyonu ve portföy çeşitlendirme prensipleri ele alınmakta, bu çerçevede piyasa etkinliği ve davranışsal finans konularına da değinilmektedir. Ayrıca, sermaye piyasası araçlarının fiyatlaması ve uluslararası piyasalarda yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar da analiz edilmektedir. 

MAN 634 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Türev İşlemler

Bu ders kapsamında; finansal piyasalarda yaşanan küreselleşme çerçevesinde, uluslararası finansal sistemin yapısı ve işleyişi incelenmekte, uluslararası para sistemi, uluslararası menkul kıymet piyasaları ile döviz piyasaları, uluslararası fon hareketleri ve risk türlerini de  içine alacak şekilde analiz edilmekte, türev piyasalar ve araçların özellikleri tanıtılmakta, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin fiyatlama modelleri, fiyatı etkileyen parametrelerin hassasiyetinin ölçümü, türev araçların risk yönetimi amacıyla kullanımı, organize piyasalar ve tezgahüstü piyasalarda kullanılan riskten korunma ve arbitraj stratejileri ele alınmaktadır.

MAN 632 Kurumsal Finansta Güncel Konular

Bu derste; kurumsal finansın ilgi alanına giren firma değerlemesi, birleşme ve satın almalar ve bu süreçte karşılaşılan problemler, optimum boç-özsermaye yapısının tesisi, yatırım kararlarına yön veren yaklaşımlar,  proje finansmanı, reel opsiyonlar, farklı borçlanma yöntemleri, temettü politikaları, sermaye piyasasını kullanmanın sunduğu avantajlar ve getirdiği sorumluluklar, sermaye piyasası araçlarının fiyatlaması konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik konularındaki meseleler teorik ve pratik bir bakış açısı ile ele alınmaktadır.

MAN 668 Bilgi Sistemlerinde Güncel Konular

Bu ders, veri yapıları ve algoritmalarına, büyük veri analitiğine, dağıtık hesaplama ve blockchain teknolojisi kavramlarına ilişkin temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin karşılaştıkları problemler için, en etkili algoritmayı seçmek amacıyla farklı algoritmaları analiz etmek ve karşılaştırmak çok önemlidir. Bu nedenle, öğrenciler en yararlı temel algoritmaları incelemeli ve karmaşıklıklarını analiz etmelidir. Bu algoritmalar, büyük verileri analiz etmek için kullanılmalıdır. Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri ihtiyaçlarını karşılayan büyük veri sistemlerinin konuları arasında NoSQL depolama sistemleri, Hadoop Map-Reduce, veri analiz platformları, arama ve endeksleme platformları ve mesajlaşma altyapıları sayılabilir. Blockchain araştırması, toplumumuzun güvensizlik problemi ile nasıl başa çıktığı konusunda devrim yapma potansiyeli olan bilgisayar bilimlerinin güncel alanlarından biridir. Bu ders, dağıtık teknolojilerde, daha özel olarak blockchain yapısı kapsamında, tasarım ve modelleme yaklaşımları sunar.

MAN 633 İslami Finansta Güncel Konular

Modern İslami finans kurum ve enstrümanları son yıllarda alternatif bir finans yöntemi olarak hızla gelişme göstermektedir. Bu derste  İslami finans konusunda son dönemde gündeme gelen  İslami bankacılık, sermaye piyasası kuruluş ve ürünleri, sigortacılık, mikrofinans, kitle finansmanı, endeksleme, kurumsal yönetim, derecelendirme, fıkha uygunluk gibi konular ele alınacak, öğrencilerin bu konularda temel teorik ve ampirik metinleri kapsayan okumalar ve araştırmalar yapması sağlanacaktır.

MAN 605 Örgütsel Davranışta Güncel Konular

Yönetim, psikoloji ve sosyal psikoloji alanlarının etkileşiminden doğmuş olan örgütsel davranış, işletmelerde bireysel, bireyler-arası, grup ve örgütsel süreçleri anlamayı hedeflemektedir. Kişilik, değerler, motivasyon, öğrenme, çeşitlilik, grup dayanışması, liderlik gibi konuların yanı sıra yaratıcılık, ahlaki davranış, örgüt kültürü gibi başlıklar da örgütsel davranış çalışmaları kapsamında incelenmektedir. Örgütsel Davranışta Güncel Konular dersinin amacı, seçilmiş güncel örgütsel davranış konularını etraflıca ortaya koymak ve ilgili teori ve araştırmaları ileri seviyede tartışmaktır. Bu aynı zamanda doktor adaylarına ilgi duydukları spesifik konuları daha derin araştırma fırsatı sunacaktır. Kavramsal çerçeve, örnek olay tartışmaları ve beceriye dayalı aktivitelerle zenginleştirilecektir.

BAŞVURU

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur