İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Küresel rekabete ayak uydurmak ve sürdürülebilir olmak isteyen tüm şirketler ve kurumlar, değişimi doğru bir şekilde yönetmek, teknolojinin gerekli kıldığı zihinsel ve operasyonel dönüşümü kurumlarına hızlı bir şekilde adapte etmek zorundadırlar. İbn Haldun Üniversitesi, İşletme Yüksek Lisans Programı bu vizyon ile, şirketlerimizin çalışanlarına ve üniversiteden mezun olmuş ve kariyerlerine yön vermeye gayret gösteren yarının yöneticilerine, işletmenin farklı yönlerine ilişkin teorik bilgileri pratik uygulamalar ile birlikte sunmaktadır.

Diğer taraftan, küresel ölçekte uygulanan ve ağırlıklı olarak batı değerleri ekseninde gelişmiş olan işletme yönetiminin bireysel ve toplumsal sonuçları irdelendiğinde, farklı kültürel değerleri ön plana çıkartacak karşılaştırmalı bir eğitim modelinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Doğu-batı sentezinin meydana getireceği etkinin ve bu sayede insani değerlerin yeniden ön plana çıkmasının ne kadar önemli olduğu akademisyenler ve iş çevreleri tarafından da vurgulanmaktadır. Bu çerçevede Programda, öğrencilerimize farklı toplumlarda ortaya çıkmış ve farklı kültürler içerisinde gelişmiş işletmeleri analiz etme imkanı verilerek karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakış açısı taşıyan işletme yönetimi düşüncesi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Program Koordinatörü:

Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz

Programın Amaçları:

İş dünyasının giderek karmaşıklaşan ve dinamik hale gelen yapısı, farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel çatı altında aynı amaçlar doğrultusunda etkin ve verimli çalışmalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple de, işletmenin tüm işlevlerini bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirebilecek ve bu hususları faaliyet gösterilen ekosistemin diğer dinamikleri ile uyumlu yönetebilecek bireylere duyulan ihtiyaç artmıştır. Ayrıca, teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü gelişmeler rekabetin sahasını genişletmiş ve özellikle üretim, dağıtım, pazarlama ve finans alanlarında entegre bilgi birikimine sahip, yönetsel becerisi yüksek insan kaynağına önemli ölçüde bir talep doğurmuştur.

Diğer taraftan, küreselleşmenin her geçen gün daha da artan bir hızda sürekli ilerleyişi İşletme eğitimine uluslararası bir boyut ve önem katmaktadır. Günümüzde ülkelerin karşılıklı ticaret anlayışları belirli ölçüde oluşmuş olmakla birlikte, global anlamda sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen yatırımcılar stratejik kararlarını küresel dinamikleri gözeterek almaya başlamış, bu da beraberinde kaçınılmaz olarak İşletme alanında uluslararası gelişmeleri takip eden, vizyon sahibi uzmanlara ve yöneticilere olan talebi arttırmıştır.

İşletme; insanları ve kurumları genelde kar amaçlı olarak herhangi bir ürün veya hizmeti üretmeye yönlendiren bir sosyal bilim dalı olarak tanımlanmakta ve bu tanımdan hareketle de İşletme eğitiminin amacı “gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun biçimde vermek” olarak temayüz etmektedir. Bu kapsamda; İşletme Yüksek Lisans Programını tamamlayarak mezun olanlar;

 • Üretim ve hizmet sektöründe yönetici olarak çalışabilecek,
 • Akademik kariyerine devam etmek isteyenler için ise sağlam bir temel oluşturulacaktır.

Programın Kapsamı:

Program, modern işletmecilik ve yönetim alanında geliştirilmiş olan kuram ve perspektifleri günümüz iş dünyasının pratik gereksinimlerine yanıt verebilecek biçimde bir araya getirmektedir. Bu çerçevede, temel teorik derslerin yanında, yönetim bilimine ilişkin araştırmaları anlama, pratik hayatta kullanma ve ilerletmeye yönelik alt dalları içeren derslerden oluşmaktadır. İşletme Türkçe Yüksek Lisans diploması alarak Programdan mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Genel İşletmecilik
 • Küresel İşletmecilik ve Pazarlama
 • Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi
 • Liderlik ve Girişimcilik
 • Finansal Yönetim ve İşletme Finansmanı
 • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak:

 • Yönetsel bilgi ve yeteneklerini arttırmak veya geliştirmek isteyen deneyimli kamu ve özel sektör yöneticilerini;
 • Teknik konularda veya uzmanlık gerektiren işlerde deneyim sahibi olan ve bunu bir üst seviyeye taşıyacak donanımı kazanmak isteyen şirketlerin çalışanlarını;
 • Kariyer değişikliğine gitmek isteyen veya daha geniş anlamda yönetici pozisyonuna yükselmek isteyen bireyleri;
 • Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite mezunlarını;
 • Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.

Lütfen Yüksek Lisans Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Tam Zamanlı Yarı Zamanlı
Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu Prof. Dr. Halit Keskin
Prof. Dr. Fuat Erdal Prof. Dr. Ali Ekber Akgün
Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz Prof. Dr. Selim Zaim
Prof. Dr. Tamer Aksoy Prof. Dr. Yavuz Günalay
Doç. Dr. Ömer F. Demirel Prof. Dr. Rıfat Kamaşak
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Kuşakçı Prof. Dr. Remzi Altunışık
Dr. Öğr. Üyesi Nihat Gümüş Doç. Dr. Ahmet Erkuş
Dr. Öğr. Üyesi  Ali Osman Kuşakçı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaplan

I. Yarıyıl
Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
ISL 501 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
ISL 502 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 8
ISL 503 Çağdaş Yönetim Teknikleri 3 0 3 8
…. … Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 12 32
II. Yarıyıl
Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
ISL 500 Seminer 3 0 0 3
ISL 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans 3 0 3 8
ISL 506 Stratejik Yönetim 3 0 3 8
…. … Seçmeli Ders 3 0 3 8
…. … Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 12 35
III. Yarıyıl
Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
ISL 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam 0 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
ISL 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 24 127
ZORUNLU DERSLER
Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
ISL 500 Seminer 3 0 0 3
ISL 501 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
ISL 502 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 8
ISL 503 Çağdaş Yönetim 3 0 3 8
ISL 504 Yöneticiler İçin Muhasebe ve Finans 3 0 3 8
ISL 506 Stratejik Yönetim 3 0 3 8
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
ISL 510 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 0 3 8
ISL 511 Yönetim Ekonomisi 3 0 3 8
ISL 512 Üretim ve İşlemler Yönetimi 3 0 3 8
ISL 513 Veri Analizi ve Karar Verme 3 0 3 8
ISL 514 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 8
ISL 515 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 3 8
ISL 516 Küresel İşletme Yönetimi 3 0 3 8
ISL 517 Küresel Pazarlama 3 0 3 8
ISL 518 Çokuluslu Şirket Stratejileri 3 0 3 8
ISL 519 Tüketici Davranışları 3 0 3 8
ISL 520 Marka İletişimi ve Stratejik Marka Yönetimi 3 0 3 8
ISL 521 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 3 0 3 8
ISL 522 İş Süreçleri Analizi 3 0 3 8
ISL 523 Örgütsel Davranış 3 0 3 8
ISL 524 Metropoliten Yönetimler 3 0 3 8
ISL 525 Girişimciliğin Finansmanı 3 0 3 8
ISL 526 İnnovasyonda Yasal Yaklaşımlar 3 0 3 8
ISL 527 Veri Analitiği ve Yenilikçi Pazarlama 3 0 3 8
ISL 528 Yerel Yönetimlerde İletişim ve Halkla İlişkiler 3 0 3 8
ISL 529 Finansman Yöntemleri ve Varlık Yönetimi 3 0 3 8
ISL 530 Yerel Yönetimlerde Stratejik Liderlik ve İletişim Becerileri 3 0 3 8
ISL 531 Müzakere Yöntemleri 3 0 3 8
ISL 532 Kültür Politikaları ve Yerel Yönetimler 3 0 3 8
ISL 533 Yerel Yönetimlerde Bütçeleme 3 0 3 8
ISL 534 Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik 3 0 3 8
ISL 535 Proje Yönetimi 3 0 3 8
ISL 536 Sermaye Piyasaları ve Kuruluşları 3 0 3 8
ISL 537 Finansal Tablolar Analizi 3 0 3 8
ISL 538 Küreselleşme ve Uluslararası Finansal Piyasalar 3 0 3 8
ISL 539 Türev Piyasalar 3 0 3 8
ISL 540 Finans Kuruluşlarında Risk Yönetimi 3 0 3 8
ISL 541 Alternatif Finans Kanalları 3 0 3 8
ISL 542 İslam Ekonomisi ve Finansı 3 0 3 8

Ders içerikleri çok yakında bu alana eklenecektir.

BAŞVURU