Özel Hukuk Doktora Programı (Türkçe)

Özel Hukuk Doktora Programı (Türkçe)

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi, klasiğin yanı sıra yenilikçi metotları ve teknolojinin sağladığı imkânları da kullanarak, kendine özgü yöntemler geliştiren bir fakültedir.

Bu ihtiyaca cevap verebilmek adına yola çıkan İbn Haldun Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Programı , özel hukuk alanında uzman, hukuki yöntemleri derinlemesine bilen, sorunları doğru tanımlayabilen ve  sorunların çözümünde gerekli olan disiplinler arası bakış açısına sahip, bu birikimle hukuki metinleri yorumlayan, yeni öneriler getiren dünyadaki gelişmeleri de dikkate alan, özgün görüşler ortaya koyabilecek bilim adamı ve uygulamacılar yetiştirmeyi kendisine vazife edinmiştir

Uluslararası bir araştırma üniversitesi olarak faaliyet gösteren İbn Haldun Üniversitesi, yetkin akademik kadrosu, 7/24 açık olan zengin kütüphanesi, geniş burs imkânları ve uluslararası bağlantıları sayesinde araştırmacı hukukçulara seçkin imkânlar sunmaktadır.

Program Kordinatörü:

Doç Dr. Ömer Çınar

İbn Haldun Üniversitesi Özel hukuk doktora programı alanında nitelikli, yeni öneriler getiren dünyadaki gelişmeleri de dikkate alan, özgün görüşler ortaya koyabilecek bilim adamı ve uygulamacılar yetiştirmeyi amaçlar. Bu hedef doğrultusunda aşağıda yer alan alanlar ve bu alanların alt dallarının derinlemesine incelemesini hedef alır.

 • Medeni Hukuk
  • Medeni Hukukun Temel Kavramları
  • Kişiler Hukuku
  • Aile Hukuku
  • Eşya Hukuku
  • Miras Hukuku
 • Ticaret Hukuku
  • Ticari İşletme Hukuku
  • Şirketler Hukuku
  • Kıymetli Evrak Hukuk
  • Deniz Ticareti Hukuku
  • Sigorta Hukuku
  • Sermaye Piyasası Hukuku
  • Bankacılık Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  • Bireysel İs Hukuku
  • Toplu İş Hukuku
  • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Devletler Özel Hukuku
 • Borçlar hukuku
  • Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri
  • Borçlar Hukukunun Özel Hükümleri
 • Medeni Usul Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • Teminat Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Yatırım Hukuku
 • Tahkim Hukuku

Lütfen Doktora Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

Özel Hukuk Doktora Programı  En az 8 Ders + 1 Seminer dersi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması,  toplam 24 kredi (270 AKTS)

 

I. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/Teori/AKTS
HUK 601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3            /  3  /10
HUK Seçmeli Ders 3            /  3  /10
HUK Seçmeli Ders 3            /  3  /10
HUK Seçmeli Ders 3            /  3  /10
HUK Seçmeli Ders 3            /  3  /10
II. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/Teori/AKTS
HUK 600 Seminer Dersi 0            /  1/  10
HUK Seçmeli Ders 3            /  3  /10
HUK Seçmeli Ders 3            /  3  /10
HUK Seçmeli Ders 3            /  3  /10
 
III. ve IV. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
HUK 697 Yeterlik Sınavı 0/40
HUK 698 Doktora Tez Önerisi 0/20
3. ve 4. Yıl
Ders Kodu Dersin Adı Kredisi/AKTS
HUK 699 Tez 0/120

 

Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Kredi Teori AKTS
HUK 600 Seminer 0 1 10
HUK 601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 3 10
HUK 602 Ayni ve Nakdi Teminat Hukuku 3 3 10
HUK 603 Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları- I 3 3 10
HUK 604 Sendika Özgürlüğü ve Sendikal Haklar 3 3 10
HUK 605 Ölüme Bağlı Tasarruflar ve Tenkisi 3 3 10
HUK 606 Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları- II 3 3 10
HUK 607 Uluslararası Özel Hukukta Güncel Gelişmeler 3 3 10
HUK 608 Uluslararası Yatırımlar ve Uluslararası Yatırım Tahkimi 3 3 10
HUK 609 Tahkim Hukukunun Güncel Sorunları 3 3 10
HUK 610 İcra ve İflas Hukukunun Güncel Sorunları 3 3 10
HUK 611 Fikri Mülkiyet Hukuku – I 3 3 10
HUK 612 Fikri Mülkiyet Hukuku – II 3 3 10
HUK 613  Teknolojik Gelişmelerin İş Hukukuna Yansıyan Etkileri 3 3 10
HUK 614 İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması 3 3 10
HUK 615 Atipik İş Sözleşmeleri 3 3 10
HUK 616 İdarenin Özel Hukuka Tabi Faaliyetleri 3 3 10
HUK 617 Hava Hukukunun Temel İlkeleri 3 3 10
HUK 618 Vakıf Hukuku 3 3 10
HUK 619 Kamu Özel Ortaklığı (PPP Sözleşmeleri) 3 3 10
HUK 620 Tebligat Hukuku 3 3 10
HUK 621 Borçlar Hukukunda İsimsiz Sözleşmeler 3 3 10
HUK 622 6102 sayılı TTK’ya Göre Anonim ve Limited Şirketler 3 3 10
HUK 623 Rekabet Hukukunun Güncel Sorunları 3 3 10
HUK 624 Kamu İhale Sözleşmeleri 3 3 10
HUK 625 Avrupa Birliği Mevzuatı ile Mukayeseli Olarak Enerji Hukuku I 3 3 10
HUK 626 Avrupa Birliği Mevzuatı ile Mukayeseli Olarak Enerji Hukuku II 3 3 10
HUK 627 Garanti ve Kefalet Sözleşmeleri 3 3     10
HUK 628 Elektronik Haberleşme Hukuku 3 3 10

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Öğrencilere bilimsel araştırmaların yöntemleri, teknikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Bilimsel Araştırma Yöntemi kullanılarak yapılacak bir çalışmada nelerin yapılması gerektiği, nasıl bir yol izleneceği, sorunsalın nasıl saptanacağı, amacın nasıl somutlaştırılacağı, araştırma için doğru yöntemin nasıl belirleneceği, test materyallerinin nasıl geliştirileceği, atıfların nasıl aktarılacağı ve bulguların tartışılıp nasıl sonuca ulaşılacağı gibi. Araştırma yöntem biliminin gelişimi ile ilgili çeşitli makalelerin çözümlenmesi. Yayın Etiği, Eğitim ve Etik, Etik Gerekçelendirme ve Temellendirmeler.

Tebligat Hukuku I-II

Bu dersin amacıHukuki uyuşmazlığın çözümü için başlangıç noktası olan tebligat hukukuna ilişkin genel bilgilerin verilmesi ile bu hukuk alanına ilişkin temel düzeyde bilgilerin öğretilmesi. yargı örgütü hukukunun temel kavramlarından hâkimlerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı, kanuni hâkim ilkesi gibi ilkeleri kavrayarak, yargı fonksiyonunun devletin diğer fonksiyonları ile ilişkisini açıklamaktır.

Tüketici Hukuku I-II

Avrupa Birliği Konseyi, tüketicilerin  korunması amacıyla birçok yönerge (direktif) kabul etmiştir. Bu yönergelerin tamamı AB’ye üye ülkelerce iç hukuklarına aktarıldığı gibi, üyelik görüşmeleri devam eden ülkemizde de tüketici hukuku alanındaki yasal düzenlemelerin AB’ye uyumlaştırılması amacıyla birçok yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuş ve Kanunun uygulanması için çeşitli yönetmelikler de çıkarılmıştır.  Bu derste AB tarafından tüketicinin korunması amacıyla kabul edilen yasal düzenlemeler, Türk hukuku ile mukayeseli olarak incelenecektir.

Hava Hukukunun Temel İlkeleri

Ders kapsamında öncelikle hava hukukunun oluşumu, tarihsel gelişim süreci ve günümüzde geldiği nokta ele alınacaktır. Sonrasında hava hukukunun temel kaynakları ve bu kaynakların uluslararası ve ulusal nitelikleri incelenecektir. Hava hukukunun uluslararası ve ulusal yönü göz önünde tutularak, hava hukukunun oluşumunu sağlayan uluslararası sözleşmeler ile ülkelerin sivil havacılık mevzuatları arasındaki ilişki ortaya konulacaktır. Böylelikle hem uluslararası hukuk bağlamında hava hukukuna ilişkin sözleşmelerin belirlediği temel esaslar incelenecek hem de mukayeseli hukuk bağlamında yabancı devletlerin sivil havacılık mevzuatları, hava hukukunun temel ilkeleri kapsamında karşılaştırılacaktır.

Tahkim Hukukunun Güncel Sorunları

Tahkim hukukuna ilişkin pek çok sorun zaman içinde çözülmüştür. Ancak gelişen tahkim hukukunun değişmeyen sorunlarının yanı sıra gelişmeler ışığında ortaya çıkan sorunlarla da karşılaşılmaktadır. Bu dersin amacı gelişen tahkim hukukuna ilişkin güncel sorunları incelemektir.

Fikri Mülkiyet Hukuku  I-II

Avrupa Birliği Hukuku kapsamında fikri haklara sağlanan koruma, topluluk müktesebatında önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda fikri haklara dair çeşitli yönergeler ve regülasyonlar AB Hukukunda uygulanmaktadır. Her ne kadar ülkemiz AB üyesi olmasa da Gümrük Birliği ve AB üyelik süreci dikkate alındığında söz konusu düzenlemeler hukukumuza etki etmektedir. Bu çerçevede, “Bilgi Topluluğu Yönergesi””),  “Uygulama yönergesi” gibi düzenlemeler ve bu düzenlemeler hakkında topluluk mahkemesinin kararları, Türk fikri hakları ile mukayeseli olarak incelenmesi ders içeriğini oluşturmaktadır.

Teknolojik Gelişmelerin İş Hukukuna Yansıyan Etkileri

Bu derste, başta işyerinde kişisel amaçlı internet erişimi, işyerine ilişkin sosyal medya paylaşımları, elektronik gözetim uygulamaları, iş saatleri dışında ulaşılamama hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun iş hukukunda yarattığı etkiler olmak üzere, teknolojik gelişmeler neticesinde ortaya çıkan güncel meselelerin mukayeseli olarak incelenmesi ve tartışılarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası Özel Hukukta Güncel Gelişmeler

Yabancı unsurlu özel hukuka ilişkin konularda, Türk Milletlerarası Özel Hukukundaki gelişmelerin güncel mahkeme kararlarıyla ve mukayeseli hukuk açısından değerlendirilmesi, bu dersin amacını oluşturmaktadır.  Bu derste incelenecek konular arasında milletlerarası aile hukuku, uluslararası sözleşmelere ve akit dışı borç ilişkilerine uygulanacak hukuk, milletlerarası miras hukuku gibi temel konular yer almaktadır.

İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması,

Bu ders kapsamında genel olarak kişisel verilerin korunması ve işçinin kimlik, adres, etnik kökenin, fiziki özellikleri, sağlık, öğrenim, iş durumuna, bireysel veya aile içi yaşantısı, gibi özel verileri korunmasına ilişkin mevzuat ve uygulamalar incelenecektir.

Özel Hukuk Kişilerinin Kamusal Faaliyetleri

Ders kapsamında başta kanunla kurulan vakıf ve derneklerin hukuki statüleri ve idare hukuku bakımından bulundukları konum ele alınarak bu tüzelkişilerin yürütmüş olduğu kamusal faaliyetler incelenecektir. Ayrıca ders içeriğinde kamu hizmetlerinin özel hukuk kişilerince yürütülmesi usulleri de yer alacaktır.

Sendika Özgürlüğü ve Sendikal Haklar

Bu derste öğrencilerin, sendika hakkının tarihi gelişimi, olumlu ve olumsuz sendika özgürlüğü, sendikal güvenceler gibi sendika hukukuna ilişkin kavram ve kurumların Türk İş Hukuku, Uluslararası Anlaşmalar ve başta Alman Hukuku olmak üzere mukayeseli olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede derste başarı sağlayan öğrencinin, kütüphane ve elektronik veri tabanları vasıtasıyla, kaynak araştırmaları yapması, bulunan kaynakları sistematize etmesi, kaynak kullanımında bilimsel etik çerçevesinde atıf yöntemlerini kullanarak araştırma ve mukayese yapması beklenmektedir.

 Uluslararası Yatırımlar ve Uluslararası Yatırım Tahkimi

Bu dersin amacı, uluslararası yatırım hukukunun kaynakları ve gelişiminin öğretilmesi ve uluslararası yatırım uyuşmazlıklarının çözüm yöntemlerinin uygulamadaki güncel sorunlar açısından değerlendirilmesidir. Bu bağlamda, Türkiye’nin ve Türk yatırımcılarının taraf olduğu yatırım uyuşmazlıklarına ilişkin davalar dersimizde incelenecektir.  Bu derste incelenecek konular arasında uluslararası yatırım uyuşmazlıklarının arabuluculuk ve tahkim yöntemiyle çözümlenmesi ve özellikle başta ICSID tahkimi, ICSID tahkim yargılamasındaki sorunlar ve ICSID hakem kararlarının tenfizi gibi temel konular yer almaktadır.

İcra ve İflas Hukukunun Güncel Sorunları

İcra ve İflas Hukuku günümüzde en çok ilgi çeken hukuk alanlarından biridir. İcra ve İflas Kanunu değişiklik çalışmaları yürütülmektedir. Konkordatoya ilişkin yeni bir düzenleme de yeni kabul edilmiştir. Bu dersin amacı İcra ve İflas Hukukuna ilişkin güncel sorunları incelemektir.

İdarenin Özel Hukuka Tabi Faaliyetleri

Ders kapsamında idarenin özel hukuk kişileriyle eşit hak ve yükümlülükler çerçevesinde kurduğu hukuki ilişkiler, özellikle idarenin özel hukuka tabi sözleşmeleri çerçevesinde ele alınacaktır. Buna ek olarak sınai ve ticari kamu hizmetlerinin yürütülme biçimleri de ders içeriğinde önemli yer tutacaktır.

Atipik İş Sözleşmeleri

Bu derste, tipik istihdam biçimi olarak nitelendirilen belirsiz ve tam süreleri iş sözleşmeleri dışında kalan belirli süreli iş sözleşmeleri,  kısmi süreli süreli iş sözleşmeleri ve uzaktan çalışma vb. istihdam türlerinin Türk İş Hukuku ve Avrupa Birliği İş Hukuku bağlamında mukayeseli olarak incelenmesi ve tipik istihdam karşısındaki avantaj ve dezavantajlarının tartışılarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

BAŞVUR

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur