Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde doğu ve batı kültürleri arasında entelektüel bir köprü kurma hedeflenmektedir. Öğrenciler dünyanın farklı yerlerindeki danışmanlık yaklaşımlarını inceleme ve keşfetme fırsatını bulacaklardır. Aynı zamanda, alandaki en son gelişimleri de takip ederek günümüz dünyasının sorunlarına çözüm üretmeyi öğreneceklerdir. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olan pek çok seçmeli ders önerilmektedir. Öğrencilerimiz gelecek planlarına göre bu derslerden istediklerini seçebileceklerdir.

Program, öğrencilerin kendi kişisel, kültürel ve manevi değerlerini keşfederek bunları bir öğrenme ve uygulama aracına dönüştürmesine önem vermektedir. En yeni teknik ve uygulamaları öğrenmenin yanında, öğrencilerin kendi yaratıcılıklarını kullanarak, kendi bilgilerini üretmeleri, kişisel ve mesleki gelişimlerinde aktif rol almaları beklenmektedir.

Program Koordinatörü:

Prof. Dr. Sefa Bulut

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı hem geleceğin doktora öğrencileri hem de alandaki ve benzer alanlardaki uygulayıcılar için ihtiyaç duyulan teori ve uygulama yeterliliğine önem vermektedir. Öğrenciler, bilimsel-uygulama modeli çerçevesinde danışmanlıkta bilimsel bir yaklaşım, profesyonel bir tutum ve yetkinlik geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı 24 kredilik (124 AKTS) ders saatini içeren iki yıllık bir programdır. Süreç, bir tez hazırlama ve tezin sözlü savunması da dâhil olmak üzere dört yarıyıla yayılmıştır. Öğrenciler ayrıca kredisiz olarak belirlenen alan (saha) çalışması yapmak zorundadır. Programın başarıyla tamamlanması rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında uzmanlık derecesi almayı sağlamaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yüksek lisans derecenizi tamamladıktan sonra, kariyerinizi bağımsız bir araştırmacı olarak sürdürebilir ya da devlet üniversitelerinde veya özel üniversitelerde okutman ya da araştırma görevlisi kadrolarına başvurabilirsiniz. Türkiye içinde ya da dışında doktora çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

Diğer taraftan eğer kariyerinizi uygulamacı olarak sürdürmek istiyorsanız okullar, psikolojik danışma merkezleri, mahkemeler, rehabilitasyon merkezleri, aile danışma merkezleri, üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri, insan kaynakları departmanları, Emniyet Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Büro Amirlikleri ve Kızılay ya da Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşları tarzında pek çok farklı ortamda çalışabilirsiniz.

Lütfen Yüksek Lisans Başvuru Şartları sayfasını ziyaret ediniz.

 

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
CPSY 501 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
CPSY … Seçmeli 3 0 3 8
CPSY … Seçmeli 3 0 3 8
CPSY … Seçmeli 3 0 3 8
Toplam 12 32
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
CPSY 502 İstatistik 3 0 3 8
CPSY … Seçmeli 3 0 3 8
CPSY … Seçmeli 3 0 3 8
CPSY … Seçmeli 3 0 3 8
Toplam 12 32
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
CPSY 500 Seminer 3 0 0 8
CPSY 599 Yüksek Lisans Tezi 3 0 0 30
Toplam 0 38
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
CPSY 599 MA Thesis 3 0 0 30
Toplam 0 30
Genel Toplam 24 132
ZORUNLU DERSLER
Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
CPSY 501 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
CPSY 500 Seminer 3 0 0 8
Bahar Dönemi
CPSY 502 İstatistik 3 0 3 8
SEÇMELİ DERSLER
Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama Kredi AKTS
CPSY 505 Kariyer Danışmanlığı 3 0 3 8
CPSY 507 İleri Psikolojik Danışma Kuramları 3 0 3 8
CPSY 509 Kişilik Psikolojisi 3 0 3 8
CPSY 511 Çocuklarla Bireysel Psikolojik Danışma 3 0 3 8
CPSY 513 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları 3 0 3 8
CPSY 515 Bilişsel Davranışsal Terapi 3 0 3 8
CPSY 517 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları 3 0 3 8
CPSY 519 Baş Etme Becerileri 3 0 3 8
CPSY 521 Kişilik Testleri ve Değerlendirme 3 0 3 8
CPSY 523 Yaşlılık Danışmanlığı 3 0 3 8
CPSY 525 Çocuk ve Ergenlerde Projektif Değerlendirme 3 0 3 8
CPSY 527 Biyografi Analizi 3 0 3 8
CPSY 529 Nitel Araştırma 3 0 3 8
CPSY 531 Psikolojik Danışmanlıkta Mistik Yaklaşımlar 3 0 3 8
CPSY 533 Türk İslam Kültüründe Aile 3 0 3 8
CPSY 535 Doğu Kültürlerinde Danışmanlık Hizmetlerinin Tarihçesi ve Uygulaması 3 0 3 8
CPSY 537 Üstün Yetenekli Öğrencilerle Psikolojik Danışma: 3 0 3 8
CPSY 539 Manevi Bakım ve Danışmanlık. 3 0 3 8
Bahar Dönemi
CPSY 504 Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları 3 0 3 8
CPSY 506 Çocuklarla Grup Danışma 3 0 3 8
CPSY 508 Kadın Psikolojisi ve Cinsiyet 3 0 3 8
CPSY 510 Evlilik ve Aile Danışmanlığı 3 0 3 8
CPSY 512 İleri Ergenlik Psikoloji 3 0 3 8
CPSY 514 Çocuk Psikopatolojisi 3 0 3 8
CPSY 516 Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi 3 0 3 8
CPSY 518 Oyun Terapisi 3 0 3 8
CPSY 520 İleri Davranış Bozuklukları 3 0 3 8
CPSY 522 Psikolojik Danışmada Çağdaş Kuramlar 3 0 3 8
CPSY 524 Varoluşçu Psikoterapi Yaklaşımı 3 0 3 8
CPSY 526 Bibliyoterapi 3 0 3 8
CPSY 528 Yaşam Öyküsü Araştırması 3 0 3 8
CPSY 530 Toplumsal Şiddet 3 0 3 8
CPSY 532 Kriminal Psikoloji 3 0 3 8
CPSY 534 Seyahat Psikolojisi 3 0 3 8
CPSY 536 Geleneksel Metinlerde İnsana Bakış Açısı 3 0 3 8
CPSY 538 Psikolojik Danışmada Çokkültürlülük 3 0 3 8
CPSY 540 İlmi Sima (Yüz Okuma) 3 0 3 8

ZORUNLU DERSLER

CPSY501 Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Bilimsel araştırma teknik ve uygulamaları ile ilgili temel kavramalar. Veri toplama teknikleri ve yöntemleri, örnekleme türleri, araştırma tür, desenleri kullanım yerleri ve özellikleri, araştırıma önerisi, basamakları ve uygulaması, öneri yazımı, makale incelemesi. Yayınlarda uyulması gereken etik ilkeler, denek seçimleri, onam formu, aile onam formu, verilerin gönüllülük ilkesi ile toplanması, verilerin gizliliği, bilimsel makale ve yazılarda referans kullanımı, alıntı yapımı, İtanticate programının kullanımı gibi araştırma esnasında ve araştırma sonrasında yazım aşamasında uyulması gereken etik kuralların incelenmesini içerir. Ayrıca makale yazım aşamasında, yazarlar arasındaki iş bölümü, katkı sunumları ve yazar sırası gibi konular, APA standartları doğrultusunda öğretmeyi içerir.

CPSY502 İstatistik

İstatiksel tekniklere ait olan yöntemler ve bunların tanıtılması, betimsel ve deneysel araştırma yöntemleri, parametrik ve not-parametrik teknikleri, SPSS programının tanıtılması ve uygulamalarda kullanılması.

CPSY500 Psikolojik Danışmada Araştırma Semineri    

Psikolojik danışmaya özgü araştırma desenleri ve bir araştırma önerisi hazırlanması. Değişik araştırma türlerinden, nitel ve nicel olmak üzere farklı desenlerden araştırma makaleleri incelemek. Korelasyonel, T test, Anova, Manova, Boylamsal, Regresyon, Faktör Analizi, Alan Araştırması, Karışık Desenler gibi her bir araştırıma deseninden bir örnek makaleler incelemek.

SEÇMELİ DERSLER

CPSY504 Grupla Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları

Grupla psikolojik danışma yaklaşımlarının tanıtılması, grupla danışmaya ilişkin kavramlar, grubun evreleri, direnç, transferans, alıştırmalar, güçlüğü olan danışanlarla ilgilenme ve grup uygulamaları.

CPSY505 Kariyer Danışmanlığı                                                                            

Kariyer gelişim kuramları, çocukluk ve ergenlikte kariyer gelişimi, yetişkinlikte yaşanan mesleki krizlere müdahale, cinsel tercihi farklı iş görenlerle kariyer danışması

CPSY506 Çocuklarla Grup Danışma

Çocuklarla grup danışma, grup liderinin özellikleri ve grup dinamikleri, grubu oluşturma, çocuklarla çalışırken uyulacak etik ilkeler ve farklı durumlarda (kaygı, depresyon, yas, travma, sosyal beceri, saldırganlık vb.) oluşturulacak destek ve eğitim gruplarının özelikleri ve içerikleri.

CPSY507 İleri Psikolojik Danışma Kuramları

Tarihsel gelişimi içerisinde,  yaygın olarak kullanılan psikolojik danışma kuramları ve çağdaş psikolojik danışma kuramları (Kültürel Psikoloji, Feminist Psikoloji, Post-modern yaklaşımlar  vb.).  Bu  kuramlara  özgü  teknik  ve  yöntemler. Danışma kuramları ve etik.

CPSY508 Kadın Psikolojisi ve Toplumsal Cinsiyet

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet  kavramlarının farkı ve psikolojik kuramlar üzerindeki, cinsiyet rolleri ve  toplumsal cinsiyet rollerinin kazanımı, sosyalleşme süreci, psikoloji danışma kuramları ve bu kuramların uygulanması üzerindeki toplumsal cinsiyete ilişkin  kalıp yargıların etkisi. Psikolojik tanı koyma ve psikolojik sağaltıma kalıp yargıların olumsuz etkisi. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyete duyarlı  psikolojik danışma ve psikoterapiler. Danışma sürecine danışman ve danışmanın cinsiyetinin getirileri. Feminizmin psikoloji bilimine ve psikolojik danışma sürecine yaptığı katkılar.

CPSY509 Kişilik Psikolojisi

Çağdaş kişilik modelleri, danışmanda bulunması gereken kişilik nitelikleri, danışanın kişilik özelliklerinin incelenmesi ve danışma ilişkisinde iletilmesi, Türk kişilik yapısının incelenmesi. Uyum problemlerine yol açan kişilik özellikleri ve bazı kavramların (dayanıklılık, yetkinlik, v.b.) tartışılması.

CPSY510 Evlilik ve Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığın da yapısalcı kuram, stratejik kuram, kuşaklar arası kuram, deneyimsel kuram, bilişsel, ve feminist aile danışmanlığı kuramları, method ve teknikler. Aile danışmanlığı süreci, ilk görüşme, amaçların belirlenmesi, sürecin etkiliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sonlandırma ve izleme ilke ve teknikleri. Aile danışmanlığında etik ilkeler.

CPSY511 Çocuklarla Bireysel Psikolojik Danışma

Psikolojik danışma kuram ve tekniklerin çocuklara uyarlanması, oyun terapisi, sanat terapisi ve diğer yöntemler. Özel konularla (evsiz çocuklar, evde yalnız kalan, boşanma, yas, travma vb. ) çalışma. Çocuklarla danışmada etik ve yasal konular.

CPSY512 İleri Ergenlik Psikolojisi                                        

Ergenlik dönemini açıklayan kuramlar, ergenlik dönemindeki fiziksel, bilişsel, toplumsal ve psikolojik gelişim boyutları dahilinde cinsel kimlik kazanımı, arkadaş ve aile ilişkileri, yakınlık, özerklik, kimlik kazanımı ve ergenlik dönemine özgü problemler ele alınacaktır.

CPSY513 Kültüre Duyarlı Psikolojik Danışma Yaklaşımları             

Kültür ve Psikoloji ilişkisi. Kültüre duyarlı kuramlar ve doğurguları. Kültüre duyarlılık gelişimi, kültürün psikolojik danışma süreçlerine ve terapötik ilişkiye etkisi.

CPSY514 Çocuk Psikopatolojisi                                                                                

Çocukluk döneminde görülen davranış problemleri, duygusal ve emosyonel sorunlar, etiyolojisi, prevalansı, tedavi yaklaşımları, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar. Gerekli görüldüğü durumlarda referal durumları.

CPSY515 Bilişsel-Davranışcı (BDT) Terapi                                    

BDT’nin ortaya çıkış ve gelişimi. Şema ve bilişsel sistemler, bilgi işleme süreçleri, meta- bilişsel süreçler ve duygulanım süreçlerinin açımlanması. Duygu ve düşünce arasındaki ilişkiler. BDT yaklaşımlarına göre danışma süreçleri, danışmanın rolü, kullanılan metod ve teknikler. Danışmanın sonlandırılması ve  etkinliğinin izlenmesi.

CPSY516 Kriz Yönetimi ve Travma Psikolojisi

Kriz nedir ve nasıl baş edilir? Kriz danışmanlığının normal danışma sürecinden farklılıkları. İntihar ve intihar risklerinin ölçülmesi ve alınması gereken tedbirler. Psikolojik danışmanın kriz anında sorumlulukları ve sorumluluklarının sınırları. Doğal afetler ve insan yapımı travmalar ve aralarındaki farklar. Travma sonrası stres bozukluğu ve komorbid sorunların tanı ve sağaltım süreci. Travmanın kültürel boyutu. Travma sonrası büyüme gibi konuları içerir.

CPSY517 Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları                      

Belirli bir psikolojik danışma kuramı çerçevesinde bireysel psikolojik danışma süreç, teknik ve alıştırmalarının bireysel süpervizyon altında uygulanması.

CPSY518 Oyun Terapisi           

Oyun terapisinin temel ilkeleri ve uygulama süreçleri öğretilir. Axline ve Klien Modelleri, Dora Klaff ve Jungian Kum Terapisi incelenir. Oyun terapisinin okul öncesi, okul çağı ve ergenlerde ve yetişkinlerde kullanılması öğretilir.

CPSY519 Baş Etme Becerileri                                                                                      

Bireylere özgü baş etme yolları. Bireyleri zorlantılara karşı dayanıklı kılan kişisel ve çevresel faktörleri tespit etme ve bunları kullanmalarını sağlama. Baş etme becerileri eğitimi: bilişsel yeniden yapılandırma, gevşeme teknikleri, aktif baş etme yollarını içerir. Baş etme ve dirençli olma dayanıklı olabilmeyi inceler. İnsanların zorluk ve güçlükler karşısında nasıl dayandıkları ve ruhsal bütünlüklerini nasıl koruduklarını inceler.

CPSY520 İleri Davranım Bozuklukları (Psikopatolojisi)

Davranış bozukluklarının tarihçesi, tanımlaması ve sınıflaması incelenir. DSM V sınıflamasına göre Eksen 1, 2, bozukluları tanıtılır. Eksen 3, 4, ve 5 tanılamaları öğrenilir. GAF raporunun yazılması öğretilir. Kaygı bozuklukları, disosiyatif bozukluklar, post-travmatik bozukluklar ve duygu durum bozuklukları, kişilik bozuklukları, cinsel işlev bozukluklar, impulsive bozukluklar ve bunların tanılaması öğretilir.

CPSY521 Kişilik Testleri ve Değerlendirme           

Psikolojik danışma alanında en çok kullanılan kişilik testleri tanıtılır. Alanda sıklıkla uygulanan testlerin uygulanması ve raporlaması hakkında bilgi verilir. Bunların nasıl kullanılacağı ve raporlaştırılacağı öğretilir. Test etiği ve uzmanlığı hakkında bilgi verilir.

CPSY522 Psikolojik Danışmada Çağdaş Yaklaşımlar                  

Psikolojik danışma alanında son gelişmeler. Çağdaş kuramların alana getirileri. Seçilen güncel kuramların derinlemesine incelenmesi (Külture duyarlı danışma kuramları, Feminist kuramlar, Post-modern kuramlar v.b.).

CPSY523 Yaşlılarla Psikolojik Danışma

Yaşlılık dönemi sorunları ve bunlara psikolojik müdahaleler ele alınır. Anımsama terapisi gibi yaşlılık dönemine özgü danışma yöntemleri ele alınır.

CPSY524 Varoluşçu Psikoterapi Yaklaşımı (Logoterapi)     

Varoluşçu psikoterapi yaklaşımının ortaya çıkışı, bu alandaki kuramcılar ve eserleri

Varoluşçu terapinin temel ilkeleri ve bunların psikolojik danışmada kullanılması öğretilir.  Kuramcıların temel eserleri ve yaklaşımları tanıtılır.

CPSY525 Çocuk ve Ergenlerde Projektive Değerlendirme                             

Çocuk ve ergenlerde sıklıkla kullanılan psikodinamik yönelimli, yansıtma tekniklerine dayanan psikolojik değerlendirme araçlarının uygulanması ve yorumlanması öğretilir.

CPSY526 Bibliyoterapi

Bilişsel psikolojinin bir uygulama şekli olan kitap ve diğer yazılı kaynakların terapi sürecinde kullanılması, bu kaynakların ev ödevi olarak verilmesi ve bunun danışmanlık oturumlarında danışman ile tartışılması, okunan materyale kişisel yansıtmalarda bulunulması, okunan kaynağın okuyucuda bıraktığı etki, duygu, düşünce ve oluşturduğu duyguların danışanlar tarafından paylaşılması temeline dayanır. Kitaplar geliştirilmek istenen tema üzerinden, danışanların yaş grupları göz önüne alınarak seçilir.

CPSY527 Biyografi Analizi (Psikobiyografi)

Bilişsel yöntemlerden birisidir. Tarihte ve kendi alanında iz bırakan, sanatçı, edebiyatçı, politikacı, sivil toplum önderi, devrimci, bilim adamı ve dini liderlerin yazılmış hayat öykülerini incelemek, yaşamlarını görüş ve ideolojilerini şekillendiren tarihsel ve toplumsal koşulları anlamak, etki kaynaklarını tesbit etmek, yaşamlarındaki önemli tarihsel olayların incelemek, bireysel değişim ve dönüşüm deneyimlerini öğrenmek amacıyla bireylerin yaşam öykülerinin analiz edilmesi ve yorumlanması yaklaşımıdır.

CPSY528 Yaşam Öyküsü Araştırması                                                                   

Bireylerin yaşam olaylarına eğilerek, çocukluktan yaşlılığa kadar geçen süre içerisinde hangi evrelerden geçtikleri, hayatlarında önemli olan olayları incelemek, başarı ve başarısızlıklarını ve bunları nasıl yorumladıklarını anlamak amacıyla yapılan görüşmelerdir. Tamamen snoptan olabileceği gibi yarı yapılandırılmışta olabilir. Direk araştırmacının yaptığı görüşmelere dayanır. Bir anlamda bireyin kendi hayat hikâyesini gözden geçirmeyi gerektirir. Daha çok yaşlı bireylerde kullanılabilecek bir araştırma yöntemidir.

CPSY529 Nitel Araştırma

Merak edilen ve nicel yöntemlerle incelenemeyecek olan sübjektif yaşam deneyimlerinin direk bireyle derinlemesine görüşmeler yapılarak incelenmesidir. Bireyin ilk elden direk yaşadığı deneyimleri ve bunlarla ilgili yansıtmalarını araştırmak için kullanılan yöntemdir. Daha çok, ana akımdan farklı olan, bir yönüyle diğerlerinden farklı olan insanların yaşam deneyimlerini ele alır. Ayrımcılığa uğrama, kadın olma, dinsel ve etnik olarak farklı olma gibi konulara odaklanmak için kullanılan bir yöntemdir. Daha çok bir anlam araştırmasıdır. Mağdur olan bu insanların mağduriyetlerini nasıl anlamlandırdıkları üzerinde durur ve bunu anlamaya çalışır.

CPSY530 Toplumsal Şiddet

Toplumda yayın olarak görülen, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, cinsel taciz ve istismar, ayrımcılık, akran zorbalığı, siber şiddet ve siber zorbalık, bilişim teknolojileri, internet bağımlılığı ve mobbing gibi yaygın olan şiddet türlerini ve bunları ortaya çıkaran etkileri inceler, bunların oluşmasını engellemek için önlem almayı amaçlar ve kurbanların iyileştirilmesi için müdahale teknikleri geliştirmeyi amaçlar.

CPSY531 Psikolojik Danışmada Mistik Yaklaşımlar

Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi toplumda çok kabul gören ve temeli sufism ve hoşgörüye dayanan öğretilerin incelenmesi ve çok kültürlülük, sosyal kabul ve hoşgörü bağlamında tartışılması ve bu öğretilerin psikolojik danışmada kullanılması.

CPSY532 Kriminal Psikoloji

Suçluluk tipleri ve suçlu profili çıkarma, davranım ve antisosyal kişilik bozukluğu,

Pedofoli, cinsel istismar, tecavüzcüler ve seri katiller gibi suçluların kişilik tipleri ve örüntüleri, bunları ortaya çıkaran faktörler, toplumdaki şiddet olayları ve bunlarda görülen trendleri incelenir.

CPSY533 Türk-İslam Kültüründe Aile                                                             

Geleneksel aile yapımız ve önemi, aile yapımız içinde paylaşım ve dayanışma, aile üyelerinin rol ve görevleri, ailede değişim, geleneksel ailenin koruyucu ve geliştirici özellikleri. Geleneksel aile de değer yargıları ve problem çözme becerileri. Geleneksel ailede değişim, çekirdek aileye dönüşüm. Çekirdek ailenin problem alanları gibi konuları içerir. Geleneksel aile deki dayanışma ve sosyal destek kaynaklarını inceler.

CPSY534 Seyahat Psikolojisi                                                                                              

Çok kültürlülük, seyahat, eğlenme, dinlenme, yerel kültürü tanıma, yeni insanlarla tanışma ve ilişki geliştirme, yeni yerler görme ve buralardaki sanat, kültür, edebiyat ve bireysel ilişkilerin, insanların iyileşmesi, değişmesi ve kendilerini geliştirmesine etkisini incelemek. Daha önce yazılan seyahatnameleri ve gezi notlarını okumak ve bireysel deneyimleri paylaşmak.

CPSY535 Doğu Kültürlerinde Danışmanlık Hizmetlerinin Tarihçesi ve Uygulaması

Bu ders insana bakış açısını doğu kaynaklarından incelemeyi amaçlar. Rus, Kore, Geleneksel Çin, Japon, Hint ve Arap kültüründe insana bakış açısını ele alır. Bu kültürlerdeki geleneksel ve aynı zamanda da modern yardım etme ve danışmanlık tekniklerini inceler.

CPSY536 Geleneksel Metinlerde İnsana Bakış Açısı                                                   

Bu dersin amacı geleneksel Türk ve İslam kaynaklarda insana ve insan doğasına bakış açısını ve insan ilişkilerini incelemektir. Mesnevi, Bostan ve Gülistan, Mukaddime ve Kalplerin Keşfi gibi eserleri incelemek ve modern teoriler ile karşılaştırmaktır.

CPSY537 Üstün Yetenekli Öğrencilerle Psikolojik Danışma                 

Üstün yetenekliliğin tanımı, üstün yetenekli öğrencilerin fiziksel, duygusal, zihinsel ve moral özellikleri, ihtiyaçları ve üstün yetenekli öğrencilerle psikolojik danışma ilişkisini ve danışmayı içerir.

CPSY538 Psikolojik Danışmada Çokkültürlülük                         

Çoğunluktan farklı olan insanları anlamak, onların yaşamlarını, geleneklerini, inanç ve sistemlerini tanımak, bu kültürlerde kadın, erkek, çocuk ve yaşlıların rol ve görevlerini tanımak, eğitim, kültür ve inanç uygulamalarını tanımayı hedefler. Bu kapsamda, yaşlılar, engelli bireyler, farklı toplumsal gruplarda bulunan insanlar hakkında bilgi edinmeyi, duyarlılık oluşturmayı ve onlara yardım etme süreçlerini içerir.

CPSY539 Psikolojik Danışmada Manevi Konular

Öğrenciler bu derste dinin ve maneviyatın psikolojik danışmanlık ilişkisindeki yeri ile ilgili tartışmalara aşina olacaklardır. Psikolojik danışmaya yönelik seküler ve dini yaklaşımlar tartışmaya açılacaktır. Yine, öğrenciler danışmada karşılaştıkları dini ve manevi konuları nasıl ele alackalırın öğrenecekler ve kültürel bağlamda dindar bireylerle nasıl çalışılacağını öğreneceklerdir.

CPSY 540 İlmi Sima (Yüz Okuma)

Bireysel danışma çalışmalarında danışanın sözsüz veya davranış olarak ifade ettiği  bilgilerin değerlendirilmesi için farkındalık sağlamak. Danışanın özellikle psikolojik veya sosyal durumunu etkileyebilecek bedensel hastalıklarının ipuçlarının yakalanması için farkındalık sağlamak. Psikoteknik inceleme veya işe alma gibi toplu görüşmelerde durumlarda başvuranın işe uygunluğu konusunda değerlendirmede kolaylık sağlama. Adli çalışmalarda yargı ve emniyet personeline suça yatkınlık, yalan ifade gibi günlük çalışmalarda yol gösterecek eğitimleri verebilecek düzeyde eğitim vermek.

BAŞVUR

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur